על ידי העבודה דנסיונות מתגלה בחי’ יחידה שבנפש, כמאמר ‘חבוקה ודבוקה בך’ – התקשרות הנשמה באלוקות, ועי »ז – ‘טוענת עולך’ – בקיום התורה והמצוות במסירות נפש, הנה – ‘יחידה ליחדך’ – שמתגלה בחי’ יחידה שבנפש, דע »י התגלות זו נהפך יחידה שבנפש הבהמית לאלקות, שהוא ענין התוקף בקיום התומ »צ בחיות פנימי, ובהרגש תענוג גדול והנאה מרובה בעבודת ה’, ובכל עניני העולם הן ולאו שוין אצלו בהשוואה אמיתית, כי נלקח ממנו התענוג וטוב טעם שבענינים הגשמיים.

 

Les épreuves permettent de révéler la Ye’hida, l’essence de l’âme, qui est caractérisée de la manière suivante: .

Par son intermédiaire, on peut lier son âme à D.ieu. En conséquence, «elle_supporte_ton_joug», permet d’accomplir la Torah et les Mitsvot avec abnégation. Dès lors, elle est . Ainsi, la Ye’hida se révèle pleinement.

Grâce à ce dévoilement, la Ye’hida de l’âme animale se transforme en Divinité. On en tire la fermeté nécessaire à l’accomplissement de la Torah et des Mitsvot, un enthousiasme intérieur et un sentiment de grand plaisir, d’intense réalisation dans le service divin.

Pour celui qui parvient à ce stade, tous les attraits du monde deviennent semblables. Le « oui » et le « non » s’équivalent totalement, car il aura perdu le goût et le plaisir pour les objets matériels.