חסידות חב »ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל באותה מידה שבלב המחוייבת מהשכלה זו, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל הקודש לעבוד את הוי’ במוחו ולבו.

La ‘Hassidout ‘Habad ouvre les portes des sanctuaires de ‘Ho’hma (l’éclair de la compréhension) et de Bina (l’analyse intellectuelle) afin que l’on connaisse intellectuellement et que l’on reconnaisse Celui qui, par Sa Parole, créa le monde.
La ‘Hassidout ‘Habad éveille les sentiments du coeur de tous afin que l’on éprouve l’émotion découlant de cette compréhension.
Elle est un guide permettant à chacun, en fonction de son niveau, de s’approcher du Sacré et de servir D.ieu, par son esprit et par son coeur.