יש לשמור על הזמן, צריך לקבל עולה של תורה.

כל זמן, כל יום שחולף, אינו יום בלבד אלא ענין בחיים; הימים חולפים כמאמר (ירושלמי ברכות פ »א ה »א) « יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו’ חדש כו’ שנה כו' ».

אבא אמר בשם רבינו הזקן: יום של קייץ ולילה של חורף – שנה הוא.

Il faut occuper pleinement son temps et accepter le joug de la Torah.

Chaque instant, chaque jour qui passe n’est pas simplement un jour de plus, mais bien une phase de la vie. Les jours se succèdent, comme le disent nos Sages (Yerouchalmi Bera’hot, chapitre 1, Hala’ha 1) “un jour commence et un jour s’achève, un Chabbat…, un mois…, une année…”.

Mon père (le Rabbi Rachab) dit, citant l’Admour Hazaken: “Un jour d’été et une nuit d’hiver, c’est une année entière”.

%d blogueurs aiment cette page :