אאמו »ר [הרש »ב] אמר: בין קרירות לכפירה מבדילה מחיצה דקה בלבד. נאמר: « כי ה’ אלוקיך אש אוכלה הוא ». אלוקות היא שלהבת אש; על לימוד ותפלה להיות מתוך התלהבות הלב ש »כל עצמותי תאמרנה » את דברי ה’ בתורה ותפלה.

Mon père (le Rabbi Rachab) dit:
Entre la froideur et l’hérésie, il n’y a qu’une très fine séparation.
Il est dit que « l’Eternel ton D.ieu est un feu dévorant ». La Divinité est une flamme. On doit étudier et prier avec la chaleur de son coeur, de sorte que « tous mes os proclament » les paroles de D.ieu de la Torah et de la prière.

%d blogueurs aiment cette page :