בתחילה היה רבינו הגדול [אדמו”ר הזקן] אומר דרושים קצרים במאוד, מרעישי הלב ומלהיבים מאד, ונקראו בשם “דרכים”, אח”כ נקראו “אגרות” והם ארוכים יותר. אח”כ השתלשל שנקראו “תורות” והם שרשי הדרושים שב”תורה-אור” ו”לקוטי-תורה”, אח”כ ארוכים מעט יותר ונקראו “כתבים”, והם בביאור בהשגה רחבה לפי ערך.

 

Au début, l’Admour Hazaken prononçait des discours très courts, qui enflammaient le coeur de ceux qui les écoutaient. Ils étaient appelés “Dera’him” (chemins).

Puis, ils devinrent un peu plus longs et furent appelés “Iguerot” (missives).

Ensuite, ils se transformèrent en “Torot” (enseignements). Ceux-ci furent à l’origine des commentaires qui constituent le Likouteï Torah et le Torah Or.

Par la suite, ils furent encore plus longs et s’appelèrent “Ketavim” (écrits). Ceux-ci comportèrent une analyse logique relativement plus développée.

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG