בתחילה היה רבינו הגדול [אדמו »ר הזקן] אומר דרושים קצרים במאוד, מרעישי הלב ומלהיבים מאד, ונקראו בשם « דרכים », אח »כ נקראו « אגרות » והם ארוכים יותר. אח »כ השתלשל שנקראו « תורות » והם שרשי הדרושים שב »תורה-אור » ו »לקוטי-תורה », אח »כ ארוכים מעט יותר ונקראו « כתבים », והם בביאור בהשגה רחבה לפי ערך.

 

Au début, l’Admour Hazaken prononçait des discours très courts, qui enflammaient le coeur de ceux qui les écoutaient. Ils étaient appelés « Dera’him » (chemins).

Puis, ils devinrent un peu plus longs et furent appelés « Iguerot » (missives).

Ensuite, ils se transformèrent en « Torot » (enseignements). Ceux-ci furent à l’origine des commentaires qui constituent le Likouteï Torah et le Torah Or.

Par la suite, ils furent encore plus longs et s’appelèrent « Ketavim » (écrits). Ceux-ci comportèrent une analyse logique relativement plus développée.

%d blogueurs aiment cette page :