אאזמו »ר [מהר »ש] אמר, אשר אדמו »ר האמצעי כתב בשביל כל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים אשר בעדת החסידים מאמרים וספר מיוחד, לבד שער היחוד ושערי אורה שהם כלליים, ונכתבו עבור כל החסידים:

שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות,

ושערי אורה – אלף בית דתורת החסידות.

Mon grand-père (le Rabbi Maharach) expliqua que l’Admour Haemtsahi écrivit des discours ‘hassidiques et un livre en particulier pour chaque catégorie de ‘Hassidim possédant de profondes connaissances de ‘Hassidout ou s’attachant au service de D.ieu par ses sentiments.

Par contre, Chaar Hayi’houd et Chaareï Orah ont une portée générale et furent écrits pour l’ensemble des ‘Hassidim.
Chaar Hayi’houd est la clé de l’étude de la ‘Hassidout.
Chaareï Orah est l’Alef Beith de la ‘Hassidout.

 

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.