יום בו יצא כ’ק אדמו’ר שליט’א [הריי’צ נ’ע] לחירות.

המאסר הותחל רבע על שעה השלישית אור ליום רביעי חמשה עשר בסיון תרפ’ז. התעכב בגלות – בעיר קאסטראמא – עד [שקיבל את תעודת השיחרור ב]חצי שעה אחר חצות היום יום הרביעי שלשה עשר בתמוז תרפ’ז.

ממכתב כ’ק אדמו’ר שליט’א [הרייצ נ’ע] לחג הגאולה: הנני שולח מאמר… השתתפותי עם ידידנו אנ’ש שי’ בכל מקום מושבותיכם להצלחה, ולהיות אתכם עמכם בהתוועדותכם בדבר חיזוק דרכי החסידות בקביעות ושמירת זמני לימודי דא’ח ולהתעורר בקיום עניני הלימוד… אלוקינו ואלוקי אבותינו יברך את כללות אנ’ש הם ביתם זרעם וזרע זרעם בתוך כלל אחינו בני ישראל, ה’ עליהם יחיו, בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר.

 

. On ne dit pas le Ta’hanoun.

. C’est en ce jour que Rabbi Yossef Its’hak fut libéré.
. L’emprisonnement commença à deux heures quinze du matin, le mercredi 15 Sivan 5687 (15 Juin 1927). Il resta exilé dans la ville de Kostrama jusqu’à midi trente, le mercredi 13 Tamouz 5687 (13 juillet 1927).

Extrait d’une lettre de Rabbi Yossef Its’hak, écrite à l’occasion de la fête de la libération:
«Je vous envoie un discours ‘hassidique… Il constitue ma participation pour mes chers amis, les ‘Hassidim, là où ils se trouvent, afin qu’ils connaissent la réussite. De cette manière, je serai avec vous, durant votre Farbrenguen, pour renforcer les pratiques de la ‘Hassidout, pour fixer un temps afin de l’étudier, pour respecter ce temps, pour être stimulé à accomplir ce qui résulte de cette étude…
Notre D.ieu et le D.ieu de nos pères bénira toute la communauté des ‘Hassidim, eux-mêmes, leur famille, leurs enfants et leurs petits-enfants, au sein de nos frères, les enfants d’Israël, à qui D.ieu accordera longue vie et tout le bien de l’âme et du corps.»

%d blogueurs aiment cette page :