אמר אאמו »ר [הרש »ב]: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאילו תופס בכולו, וכשם שהעצם אין לו שיעור כך החלק אין לו שיעור, על דרך [מה שמצינו בהלכה, לגבי מין הציצית שעליו להיות ממין הכנף (כיון ש’תופס במקצתו תופס בכולו’), שדרשו חכמינו:] « הכנף – מין כנף ». אין זה אלא שעצמות ברא נשמה שתהיה נברא – וחסידות מגלה את המהות.

Mon père (le Rabbi Rachab) dit:
«La ‘Hassidout change l’existence et dévoile l’essence. L’essence de l’être juif ne peut être mesurée ou évaluée. Car elle est partie intégrante de l’Essence divine et «celui qui la détient en partie est considéré comme s’il la possédait en totalité». Tout comme l’essence est illimitée, une partie de celle-ci l’est également.
Ceci peut être comparé au Tsitsit placé sur le coin du vêtement et qui est fait de la même matière que ce coin. C’est donc l’Essence de D.ieu, à l’origine de l’âme juive, qui lui confère le caractère de créature. Et la ‘Hassidout dévoile l’essence de cette âme.»