‘ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים – שרפו ידיהם מדברי תורה’. כשמתרפים בתורה, שלימוד התורה היא הרי על מנת לעשותם ולקיים – בא עמלק ומצנן התלהבותו של יהודי; ‘ וילחם עם ישראל’ – ר’ת יש ששים רבוא אותיות לתורה, – דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב אות בתורה – ועמלק מצנן את קדושת התורה. והעצה לזה: ‘בחר לנו אנשים’, אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. ‘וצא הלחם בעמלק’ – בלשון יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשווה.

 

«Amalek vint et combattit Israël à Refidim» (Chemot 17, 8).
Le terme ‘Refidim’ désigne ‘l’affaiblissement des mains’, la négligence de l’étude par les enfants d’Israël.
Lorsque les Juifs s’affaiblissent dans la Torah, alors que le but de leur étude est de réaliser et d’accomplir, Amalek survient et refroidit leur ardeur, «il combattit Israël».

Israël est composé des initiales de ‘Yech Chichim Ribo Otiyot LaTorah’, il y a six cent mille lettres dans la Torah. Car chaque Juif possède sa propre lettre dans la Torah. C’est la raison pour laquelle tous les Juifs ont coutume d’écrire une lettre dans le Sefer Torah. Mais, Amalek introduit la froideur dans la sainteté de la Torah.

La solution à cette situation est l’ordre que donna Moché à Yochoua, «choisis pour nous des hommes» (Chemot 17, 9), des hommes de Moché.
Car, «dans chaque génération, il existe une extension de Moché». A chaque époque, il y a des têtes du peuple juif.
«Et va, combat Amalek», le verbe, au singulier, s’adresse à chacun en particulier. Car la Torah est éternelle, identique en toute génération, en tout temps et en tout lieu.

%d blogueurs aiment cette page :