אאמו’ר [הרש’ב] אמר: ברור לי, כשיהודי חסידי יושב בבית המדרש ולומד או חוזר חסידות ברבים, הרי זו שמחה אצל זקיניי [רבותינו נשיאינו], ושמחתם מספקת לו, לבניו ולבני בניו – רוב טוב בגשמיות ורוחניות.
VEILLE DE POURIM KATAN

. A Min’ha, on ne dit pas le Ta’hanoun.

Mon père (le Rabbi Rachab) dit:
«Je peux vous assurer que, lorsqu’un ‘Hassid se trouve dans la maison d’étude et qu’il enseigne ou récite de la ‘Hassidout publiquement, il emplit de joie mes prédécesseurs. Et cette joie permet de lui accorder, de même qu’à ses enfants et à ses petits-enfants, d’abondantes bénédictions, matérielles et spirituelles.»

(C’est à ce propos qu’il est dit: «ils hériteront l’honneur» et il n’est d’honneur que la Torah.)