התחלת פרשת הקרבנות היא: “אדם כי יקריב מכם קרבן לה'”,
צריך היה להיות כתוב “אדם מכם כי יקריב גו'”?
אומר על-כך אדמו”ר הזקן: ‘אדם כי יקריב’ – כדי שאדם יתקרב להשי”ת, הרי זה ‘מכם קרבן לה” – מכם עצמכם צריך להיות הקרבן; להקריב את ה”בהמה” הפרטית – .את היצר הרע שנקרא נפש הבהמית.
Le passage de la Torah décrivant les sacrifices est introduit par:
«un homme qui offrira, d’entre vous, un sacrifice à D.ieu»
(Vaykra 1,2).
Logiquement, il eut fallu écrire «un homme d’entre vous qui offrira…»
L’Admour Hazaken explique, à ce propos:
“Un homme qui offrira”, pour que l’on devienne plus proche de D.ieu, il faut offrir “d’entre vous” un sacrifice à D.ieu”.  Ce sacrifice doit être sa propre personne. Il faut sacrifier l’animal que l’on porte en soi, le penchant vers le mal, qui est appelé âme animale.

 

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG