התחלת פרשת הקרבנות היא: « אדם כי יקריב מכם קרבן לה' »,
צריך היה להיות כתוב « אדם מכם כי יקריב גו' »?
אומר על-כך אדמו »ר הזקן: ‘אדם כי יקריב’ – כדי שאדם יתקרב להשי »ת, הרי זה ‘מכם קרבן לה » – מכם עצמכם צריך להיות הקרבן; להקריב את ה »בהמה » הפרטית – .את היצר הרע שנקרא נפש הבהמית.
Le passage de la Torah décrivant les sacrifices est introduit par:
«un homme qui offrira, d’entre vous, un sacrifice à D.ieu»
(Vaykra 1,2).
Logiquement, il eut fallu écrire «un homme d’entre vous qui offrira…»
L’Admour Hazaken explique, à ce propos:
« Un homme qui offrira », pour que l’on devienne plus proche de D.ieu, il faut offrir « d’entre vous » un sacrifice à D.ieu ».  Ce sacrifice doit être sa propre personne. Il faut sacrifier l’animal que l’on porte en soi, le penchant vers le mal, qui est appelé âme animale.

 


Widget not in any sidebars