ליום י’ב אדר א’

כתיב: ‘מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו’. יש לך אנשים שהם גדולי השם בחכמתם או בעשרם, אבל ‘מתן אדם’ – כשהאדם נותן את ה’אדם’ שלו באיזה התעסקות בהחזקת הדת, הנה לא זו בלבד כי ‘ירחיב לו’, אלא עוד זאת כי ‘לפני גדולים ינחנו’.

 

Il est écrit «le don de l’homme lui apporte la largesse et le placera devant les Grands».
Il est des hommes qui sont grands par leur sagesse ou leur richesse. Mais, ‘le don de l’homme’, celui qui investit ‘l’homme’ qu’il porte en lui dans une activité concourant à renforcer le Judaïsme, en tirera non seulement ‘la largesse’ (qui le libèrera des barrières et des limites), mais, bien plus, il se ‘placera devant (avant) les Grands’ (qu’il dépassera).

 

ליום י’ב אדר ב’

התחלת פרשת הקרבנות היא: ‘אדם כי יקריב מכם קרבן לה », צריך היה להיות כתוב ‘אדם מכם כי יקריב גו »? אומר על-כך אדמו’ר הזקן: ‘אדם כי יקריב’ – כדי שאדם יתקרב להשי’ת, הרי זה ‘מכם קרבן לה » – מכם עצמכם צריך להיות הקרבן; להקריב את ה’בהמה’ הפרטית – .את היצר הרע שנקרא נפש הבהמית.

 

Le passage de la Torah décrivant les sacrifices est introduit par: «un homme qui offrira, d’entre vous, un sacrifice à D.ieu» (Vaykra 1,2). Logiquement, il eut fallu écrire «un homme d’entre vous qui offrira…»
L’Admour Hazaken explique, à ce propos:
«’Un homme qui offrira’, pour que l’on devienne plus proche de D.ieu, il faut offrir ‘d’entre vous’ un sacrifice à D.ieu’. Ce sacrifice doit être sa propre personne. Il faut sacrifier l’animal que l’on porte en soi, le penchant vers le mal, qui est appelé âme animale.»