במוצאי יוהכ »פ תקנ »ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים – כנהוג אז דרושים קצרים – על הפסוק « מי כה’ אלוקינו בכל קראנו אליו » – ‘אליו ולא למדותיו’: ה’פרדס’ אומר: « אליו » הם האורות המתלבשים בכלים דעשר ספירות דאצילות; הרבי הבעש »ט אומר: « אליו » הוא האלוקות שבכלים דעשר ספירות דאצילות; הפירוש הפשוט הוא: « אליו » – עצמות אין סוף שבתודעה העצמית – שעל ידי אמונה פשוטה – של כל יהודי פשוט. וזהו ‘קרובים אליו’, ו’בכל קראנו אליו’ – עצמות א »ס ועצמות הנשמה; תפילה באמונה פשוטה מחברת עצמות הנשמה עם עצמות א »ס, שעצמות א »ס יהיה הרופא חולים ומברך השנים.

 

A l’issue de Yom Kippour 5596 (1795), à Lyozna, l’Admour Hazaken prononça un discours ‘hassidique. (A l’époque, ceux-ci étaient très courts.) Il portait sur le verset .
Nos Sages expliquent: « nous invoquons Son Essence mais non Ses Attributs ».
Le Pardess Rimonim explique que « nous L’invoquons » fait allusion aux Lumières célestes qui pénètrent les réceptacles des dix Sefirot du monde spirituel d’Atsilout.
Le Rabbi, le Baal Chem Tov, enseigna que l’expression « nous L’invoquons » s’adresse à la Divinité qui s’investit dans les réceptacles des dix Sefirot d’Atsilout.
Le sens simple de ces explications est le suivant:
L’Essence de D.ieu se révèle en chaque Juif ordinaire, de la manière la plus évidente. Sa foi intense lui en confère la perception. C’est ainsi qu’il faut comprendre les expressions « proche de Lui » et « en tout, nous L’invoquons », qui désignent l’essence de l’âme et l’Essence de D.ieu.
Une prière dite avec une foi sincère permet de lier l’essence de l’âme à l’Essence de D.ieu. Ainsi, l’Essence divine peut être « Celui qui guérit les malades » et « Celui qui bénit les années ».