ב »תורה-אור » ד »ה « פתח אליהו » (פ’ וירא) בסעיף המתחיל והנה הצמצום: « שבחי’ עינים היא מקור בחי’ כלים », צ »ל: « שהם בחי’ עינים ומקור בחי’ כלים ». שם ד »ה « ארדה נא » בסעיף המתחיל והנה בזהר: « דפי’ משוטטות ».

לד »ה « פתח אליהו » ישנם הגהות מאאמו »ר [הרש »ב] שהתחיל לכתבם בחורף [ת]רנ »ב.

Dans Torah Or, au discours commençant par « Pata’h Elyahou » (Parchat Vayera), au paragraphe commençant par « Vehiné Hatsimtsoum », il est dit: “car le niveau des yeux est la source du niveau des Kelim”. Il faut lire: “qui sont les yeux et la source des Kelim”.
A la même référence, au discours commençant par « Erda Na », au paragraphe commençant par « Vehiné Bezohar », au lieu de « (Dapim) Mechoutatim », il faut lire « Mechoutatot ».
Concernant le discours qui commence par « Pata’h Elyahou », il existe des notes que mon père (le Rabbi Rachab) commença à rédiger pendant l’hiver 5652 (1891).

%d blogueurs aiment cette page :