רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: …בני ישראל קרויים נרות. נר כלול מכלי, פתילה, שמן ואש. אך חייבים להצית את האש ואז הוא מאיר. הנר שבך הוא טוב, אך חסר לך מי שידליקו; ע’י הכאה בכוח באבן של נפש הבהמית, ניתז ניצוץ אש, שהוא מצית את האש האלקי.

L’Admour Hazaken répondit à quelqu’un qu’il recevait:
«Les Juifs sont appelés des chandelles. Une chandelle comprend un verre, une mèche, de l’huile et du feu. Il faut, néanmoins, allumer le feu, car c’est alors qu’elle éclaire.
Tu possèdes une bonne chandelle, mais il te manque ce qui permet de l’allumer. En frappant fort sur la pierre de l’âme animale, on suscite une étincelle, qui allume le feu divin.»

%d blogueurs aiment cette page :