בברכת המזון קודם מים אחרונים אומרים: על נהרות בבל, למנצח בנגינות, אברכה, זה חלק.
ביום שאין בו תחנון: שיר המעלות בשוב, לבני קרח, אברכה, זה חלק.
אחר מים אחרונים – וידבר אלי.
  •  Dans le Birkat Hamazon (bénédiction après le repas), avant les ablutions de la fin du repas, on dit: Al Neharot, Lamnatséa’h Binguinot, Avare’ha, Ze ‘Helek.
  • Si le Ta’hanoun n’est pas récité, on dit: « Chir Hamaalot Bechouv, Livneï Kora’h, Avare’ha, Ze ‘Helek ».
  • Après s’être rincé les doigts, on dit « Vayedaber Elaï ».

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.

 
Widget not in any sidebars