בס »ד. פורים ה’תשי »א

Etude du 18 Chevat

וקבל היהודים את אשר החלו לעשות, ומבאר כ »ק מו »ח אדמו »ר במאמרו ד »ה זה שיצא לאור עכשיו שקבלו מה שהחלו בהזמן דמתן תורה.

דזה שאמרו נעשה ונשמע היתה רק התחלה החלו לעשות, ובימי אחשורוש בזמן גזירת המן היתה הקבלה, וקבל היהודים.

ומדייק בזה, שלכאורה הוא דבר פלא, שהרי במתן תורה היו ישראל בתכלית העילוי, הן בגשמיות שהיו אז במעמד ומצב משובח ביותר בענין החירות, והן ברוחניות שהי’ אז אצלם גילוי אלקות בדרגא הכי נעלית, ובימי אחשורוש היו ישראל בתכלית הירידה, דנוסף לההעלם והסתר שבכל גלות אשר החושך יכסה ארץ בריבוי צמצומים והעלמות והסתרים, הנה אז בזמן גזירת המן הי’ ההעלם וההסתר עוד יותר, וגם בגשמיות היו אז בשפל המצב בתכלית, שהיתה הגזירה להשמיד להרוג ולאבד ח »ו את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ואעפ »כ, בזמן מתן תורה, כשהיו ישראל בתכלית העילוי, היתה רק ההתחלה החלו לעשות, ובזמן גזירת המן, כשהיו בתכלית השפלות, אז דוקא קבלו מה שהחלו במתן תורה.

Etude du 19 Chevat

ומבאר בזה, שבזמן הגזירה, הי’ קיום התומ »צ שלהם במס »נ. [ולהעיר, דבתו »א מבואר, דהמס »נ שלהם שהיתה אז היא שבאם היו ממירים דתם ח »ו לא היו עושים להם כלום, כי הגזירה היתה רק על היהודים, ואעפ »כ לא עלתה על דעתם מחשבת חוץ ח »ו.

ומבאר, שהמס »נ שלהם היתה (לא רק שלא לכפור ח »ו, אלא שמסרו נפשם גם) על קיום התומ »צ, ועד שהקהילו קהלות ברבים ללמוד תורה במס »נ].

והתעוררות המס »נ שלהם היתה ע »י מרדכי היהודי, משה שבדורו, שהקהיל קהלות ברבים לחזק את אמונתם.

ועיקר עבודתו של מרדכי היתה בלימוד התורה עם תינוקות של בית רבן, שהם היסוד של כל ישראל [כמבואר בארוכה בהמאמר בגודל מעלת הבל תינוקות של בית רבן], כדאיתא במדרש שקיבץ מרדכי היהודי כ »ב אלף תלמידים ולימדם תורה במס »נ, עד שכשבא המן הרשע ומרדכי אמר להם ברחו לכם שלא תכוו בגחלתי אמרו אתך אנחנו בין לחיים ובין למות, שקבלו עליהם כל עונש שיהי’ אך ורק שלא להפרד מהתורה.

וזהו וקבל היהודים את אשר החלו לעשות, שבמתן תורה היתה רק ההתחלה ובזמן גזירת המן היתה הקבלה, כי ע »י שהי’ להם אז מס »נ בפועל על תומ »צ נתעלו (בענין אחד) למדריגה נעלית יותר מכמו שהיו בזמן מתן תורה, ולכן אז דוקא היתה הקבלה, וקבל היהודים.