בס’ד. ש’פ תצוה, יו’ד אדר-ראשון ה’תשמ’א

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד1, וידועים הדיוקים בזה2 דבכל הציווים שבתורה נאמר צו את בני ישראל וכיו’ב, וכאן נאמר ואתה תצוה את בני ישראל. ולהוסיף, דהדיוק מ’ש ואתה תצוה הוא לא רק בהלשון אלא גם בהתוכן, דלשון ואתה תצוה משמע שמשה הוא המצַוה, וצריך להבין, הרי משה הוא השליח למסור לישראל את ציווי הקב’ה, ולמה נאמר ואתה תצוה. גם צריך להבין מ’ש ויקחו אליך, שיביאו השמן למשה3 (אליך), דלכאורה, כיון שהעלאת הנרות היתה ע’י אהרן, למה הוצרך להביא את השמן למשה. גם צריך להבין מ’ש שמן גו’ כתית למאור, דלכאורה הול’ל שמן גו’ להאיר. גם צריך להבין, דבפסוק שלאח’ז4 נאמר מערב עד בוקר וכאן נאמר להעלות נר תמיד.

ב) ומבאר כ’ק מו’ח אדמו’ר (במאמרו הידוע ד’ה וקבל היהודים5 שנאמר בפורים קטן תרפ’ז6), דציווי (תצוה) הוא צוותא וחיבור7. וזהו ואתה תצוה את בני ישראל, שמשה הוא מקשר ומחבר את בני ישראל עם אוא’ס8. וע’י שמשה משפיע לישראל (שמקשר אותם עם אוא’ס), עי’ז נעשה יתרון והוספה במשה. [דמשה וישראל הם דוגמת ראש ורגל, כמ’ש9 שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, דכל ישראל הם הרגלים דמשה, ומשה הוא הראש שלהם. וכמו שבאדם הרגלים מוליכים את הראש למקום שהראש מצד עצמו אינו יכול להגיע לשם, כמו’כ הוא במשה וישראל, שע’י ישראל (הרגלים דמשה) מיתוסף עילוי במשה. דזהו מ’ש שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, שע’י רגלי העם נמשך הגילוי דאנכי בקרבו של משה10]. וזהו ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית גו’, דע’י שמשה יצַוה ויקשר את בני ישראל עם אוא’ס, עי’ז יביאו בני ישראל שמן זית למשה (ויקחו אליך), שיוסיפו תוספות אור במשה.

ג) ולבאר זה, מקדים בהמאמר11 שמשה רבינו נקרא רעיא מהימנא, דשני פירושים בזה. שהוא רועה נאמן של ישראל ושהוא זן ומפרנס את ישראל בענין האמונה. דהאמונה שישנה בישראל מצד עצמם, שישראל הם מאמינים בני מאמינים12, אפשר שתהי’ בבחינת מקיף, וזה שמשה רועה ומפרנס את ישראל בענין האמונה הוא שהאמונה תהי’ בפנימיות. וזהו מ’ש בזהר13 ההיא אמונה דלעילא יתזן ויתפרנס מני’ על ידך (ע’י משה), דזה שמשה זן ומפרנס את האמונה הוא שממשיך אותה בפנימיות. וממשיך בהמאמר, דזה שמשה הוא רעיא מהימנא, הכוונה בזה היא גם לאתפשטותא דמשה שבכל דור14, דראשי אלפי ישראל שבכל דור הם מחזקים את האמונה דישראל (שבדורם), שהאמונה שלהם תהי’ בפנימיות. וכמו מרדכי15, שהי’ האתפשטותא דמשה שבדורו, כמארז’ל16 שמרדכי בדורו כמשה בדורו, שגם בזמן גזירת המן, שלימוד התורה וקיום המצוות אז הי’ קשור עם מס’נ, הקהיל קהילות ברבים לחזק את אמונתם של ישראל בהוי’ ולעמוד חזק בלימוד התורה וקיום המצוות. ולאחרי שמבאר בארוכה שמשה ואתפשטותא דילי’ שבכל דרא מחזקים את האמונה דישראל, מבאר17 דיוק לשון הכתוב שמן גו’ כתית למאור (למאור ולא להאיר), שבזמן הגלות, שכאו’א הוא נשבר ונדכא, כתית, עי’ז מגיעים למאור (העצם) שממנו נמצא האור. וצריך להבין השייכות דהפירוש בכתית למאור להמבואר (בהמאמר) לפנ’ז שמשה [ואתפשטותא דילי’ שבכל דרא] זן ומפרנס את האמונה שתהי’ בפנימיות.

ד) והנה הביאור בפסוק ואתה תצוה בא (בהמאמר) בהמשך להמבואר בתחלת המאמר, דפירוש וקבל היהודים את אשר החלו לעשות18 הוא שקבלו מה שהחלו בהזמן דמתן תורה19. דבמתן תורה היתה ההתחלה (החלו לעשות), ובימי אחשורוש (בזמן גזירת המן) היתה הקבלה, וקבל היהודים. [וע’ד מארז’ל20 עה’פ21 קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו כבר, דזה שהקדימו נעשה לנשמע במ’ת היתה רק הקבלה, ובימי אחשורוש22 קיימו מה שקבלו23]. ומדייק בהמאמר, שלכאורה הוא דבר פלא24, דבמתן תורה היו ישראל בתכלית העילוי, והי’ אז אצלם גילוי אלקות בדרגא הכי נעלית [דנוסף לזה שגם קודם מ’ת היו גילויים נעלים ביותר, הגילוי שהי’ ביציאת מצרים ובפרט בקריעת ים סוף, הנה הגילוי שהי’ בשעת מ’ת הי’ גילוי נעלה עוד יותר], ובימי אחשורוש היו ישראל בתכלית הירידה, דנוסף לההעלם וההסתר שבכל גלות [דכל גלות הוא בדוגמת גלות מצרים25, וכמו שבגלות מצרים כתיב26 ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, עד’ז הוא בכל גלות, שישנם כמה נסיונות בקיום התורה והמצוות], הנה אז (בזמן גזירת המן) הי’ ההעלם וההסתר עוד יותר, ואעפ’כ, בזמן מתן תורה, כשהיו ישראל בתכלית העילוי, היתה רק ההתחלה (החלו לעשות), ובזמן גזירת המן, כשהיו בתכלית השפלות, אז דוקא קבלו מה שהחלו במתן תורה. ומבאר בזה, דבזמן הגזירה, הי’ קיום התומ’צ שלהם במס’נ. [דנוסף לזה שהי’ להם מס’נ שלא לכפור ח’ו [כמבואר בתו’א27, שבאם היו ממירים דתם לא היו עושים להם כלום, כי הגזירה היתה רק על היהודים, ואעפ’כ לא עלתה על דעתם מחשבת חוץ ח’ו], הי’ להם מס’נ גם על קיום התומ’צ28, ועד שהקהילו קהילות ברבים ללמוד תורה במס’נ29]. והתעוררות המס’נ שלהם היתה ע’י מרדכי היהודי, משה שבדורו. וזהו וקבל היהודים את אשר החלו לעשות, דבמתן תורה היתה רק ההתחלה ובזמן גזירת המן היתה הקבלה, כי ע’י שהי’ להם אז מס’נ בפועל על תומ’צ נתעלו (בענין זה) למדריגה נעלית יותר מכמו שהיו בזמן מתן תורה, ולכן אז דוקא היתה הקבלה, וקבל היהודים.

ולכאורה יש לומר, שהפירוש בכתית למאור, שע’י כתית (נשבר ונדכא) מגיעים להמאור, הוא ביאור על זה שבזמן הגזירה דוקא באו למס’נ באופן נעלה ביותר30. כי מס’נ היא מצד עצם הנשמה שלמעלה מגילוי, מאור (שממנו נמצא האור), וע’י שהיו אז במצב דכתית (נשבר ונדכא), נתגלה עצם הנשמה, מאור. אבל מהמשך וסדר הענינים בהמאמר שהפירוש בכתית למאור בא לאחרי הענין דרעיא מהימנא, משמע, דענין כתית למאור שייך גם לזה שמשה זן ומפרנס את האמונה שתהי’ בפנימיות.

ה) ויש לבאר זה ע’פ הידוע31 דזה שישראל מאמינים באלקות באמונה פשוטה ואין צריכים ראיות על זה הוא מצד שני טעמים. לפי שמזלייהו חזי32. דהנשמה שלמעלה רואה אלקות (ראי’ שלמעלה משכל), וזה פועל בהנשמה שבגוף האמונה באלקות. ועוד ביאור, דשורש האמונה הוא מעצם הנשמה (שלמעלה ממזלי’ חזי). דזה שעצם הנשמה מקושרת באלקות היא התקשרות עצמית (שאינה תלוי’ בסיבה, גם לא בענין הראי’ שלמעלה משכל). ויש לומר, דמהחילוקים שבין שני הביאורים (הענינים) הוא, דהאמונה בהנשמה המלובשת בגוף הבאה מראיית הנשמה שלמעלה היא בבחינת מקיף. דכיון שהנשמה שלמעלה היא למעלה מהתלבשות לכן פעולתה בהנשמה המלובשת בגוף היא בבחינת מקיף. ובכדי שהאמונה (בהנשמה המלובשת בגוף) תהי’ בפנימיות, הוא ע’י גילוי ההתקשרות עצמית דעצם הנשמה. כי עצם הנשמה היא העצם של הנשמה המלובשת בהגוף, ולכן, האמונה דהנשמה המלובשת בהגוף שמצד עצם הנשמה היא בפנימיותה.

ועפ’ז יש לבאר קשר הענינים שבהמאמר, שהענין ד(כתית) למאור בא בהמשך לביאור הענין דרעיא מהימנא, כי זה שמשה זן ומפרנס את האמונה שתהי’ בפנימיות הוא ע’י שהוא מגלה את עצם הנשמה (שלמעלה ממזלי’ חזי), מָאור שלמעלה מאור. ומ’ש כתית למאור, ומבאר בהמאמר שבכדי להגיע להמאור הוא ע’י הענין דכתית שבזמן הגלות, הוא, כי עיקר הגילוי דעצם הנשמה (מאור) הוא בענין המס’נ (שעיקרו הוא בזמן הגלות), כדלקמן.

ו) והענין הוא, דזה שהאמונה דישראל היא באופן שהוא מוסר נפשו על זה, הוא (בעיקר) בהאמונה שמצד עצם הנשמה. דהאמונה מצד זה שהוא רואה (מזלי’ חזי), הגם שהיא בתוקף גדול [כידוע דההתאמתות שמצד הראי’ היא התאמתות גדולה ביותר33], מ’מ, כיון שהאמונה שלו היא מצד סיבה (מצד זה שרואה) ואינה קשורה עם עצם מציאותו, אינו מוכרח שימסור נפשו על זה, וזה שהאמונה דישראל היא באופן שהוא מוסר נפשו על זה הוא מפני שהאמונה באלקות היא העצם שלו, ולכן אי אפשר כלל שיכפור ח’ו.

ועפ’ז יש לבאר מ’ש בהמאמר דזה שמשה הוא רעיא מהימנא (שהוא זן ומפרנס את האמונה) הוא גם בנוגע לרועי ישראל שבכל דור (אתפשטותא דמשה שבכל דרא) שהם מחזקים את האמונה דישראל שיעמדו במס’נ בקיום התומ’צ. דלכאורה, זה שמשה זן ומפרנס את האמונה הוא (כמבואר בכ’מ34 וגם במאמר זה עצמו35) ע’י שמשפיע לישראל דעת באלקות שעי’ז באה האמונה בפנימיות, וזה שרועי ישראל שבכל דור מחזקים האמונה (המבואר במאמר זה36) הוא שהאמונה דישראל תהי’ באופן דמס’נ. וע’פ הנ’ל יש לומר, שעיקר הענין דרעיא מהימנא הוא זה שהוא זן ומפרנס את האמונה עצמה, שהאמונה תהי’ לא רק כמו שהיא מצד הגילויים (מצד זה שהנשמה שלמעלה רואה אלקות) אלא מצד עצם הנשמה. וזה שמשה ממשיך את האמונה בפנימיות (בדעת והשגה) הוא תוצאה מזה שהוא זן ומפרנס את האמונה עצמה (המשכת וגילוי האמונה כמו שהיא מצד עצם הנשמה). וכנ’ל (סעיף ה), דהמשכת האמונה בפנימיות (בדעת) הוא ע’י גילוי ההתקשרות עצמית דעצם הנשמה. ועפ’ז יש לומר, דבזה שבהדורות שהוצרכו למס’נ בפועל חיזקו רועי ישראל (אתפשטותא דמשה) את האמונה דישראל שתהי’ במס’נ, נתגלה הענין דרעיא מהימנא (בענין זה37) עוד יותר מבמשה עצמו. כי המשכת וגילוי האמונה כמו שהיא מצד עצם הנשמה [שע’י משה ואתפשטותא דילי’ שבכל דרא], עיקר התגלותה הוא מס’נ בפועל.

ז) והנה ידוע שהמס’נ בפועל על תומ’צ של כל ישראל היתה בפורים (בזמן גזירת המן). שהמס’נ דחנוכה (בזמן גזירת יון) היתה (בעיקר) במתתיהו ובניו, והמס’נ בזמן גזירת המן היתה בכל ישראל. ועפ’ז יש לבאר מה שמובא בהמאמר38 ממדרש16 שמרדכי הי’ שקול בדורו כמשה בדורו, דהגם שאתפשטותא דמשה הוא בכל דור מ’מ איתא במדרש שמרדכי (דוקא) הי’ שקול בדורו כמשה בדורו. ויש לומר, שמהמעלות דמרדכי היהודי הוא שהוא הי’ הרעיא מהימנא (בגילוי) של כל ישראל שבדורו. בדוגמת משה רעיא מהימנא שהמשיך דעת לכל ישראל שבדורו, כמובן גם מזה שדורו של משה (כל אנשי דורו) נק’ דור דעה39. [אלא שבמשה הי’ גילוי ענין זה (שהוא רעיא מהימנא דכל ישראל) ע’י שהמשיך דעת לכל אנשי דורו, ובמרדכי הי’ גילוי ענין זה ע’י שגילה כח המס’נ שבכל אנשי דורו]. ויש לומר, דע’י שמביא בהמאמר מ’ש במדרש שמרדכי בדורו הי’ שקול כמשה בדורו, עי’ז פסק בעל המאמר את הדין על עצמו40, שהוא הרעיא מהימנא (בגילוי) של כל אנשי הדור.

ח) ועפ’ז יש לבאר קשר (וסדר) הענינים (בהמאמר) בביאור הפסוק ואתה תצוה גו’, שבתחלה מבאר את הפירוש דואתה תצוה את בני ישראל, שמשה הוא מקשר ומחבר את בני ישראל (עם אוא’ס) ע’י שהוא זן ומפרנס את האמונה, ולאח’ז מבאר שגם רועי ישראל שבכל דור (אתפשטותא דמשה) מחזקים את האמונה דישראל וכמו מרדכי (משה שבדורו) שחיזק את אמונתם של ישראל לעמוד חזק בלימוד התורה וקיום המצוות, ולאח’ז מבאר הפירוש בכתית למאור (שבפסוק ואתה תצוה שמדבר לכאורה במשה עצמו), כי זה שמשה מגלה בחינת המאור דישראל (עצם הנשמה), הוא בעיקר ע’י אתפשטותא דילי’ שבזמן הגלות (כתית) שעוררו בישראל כח המס’נ שלהם, שעי’ז הוא עיקר גילוי עצם הנשמה, מאור.

וצריך להבין, דלפי ביאור הנ’ל, הענין דכתית למאור שייך לואתה תצוה את בני ישראל, לזה שמשה ואתפשטותא דילי’ שבכל דור מקשרים ומחברים את ישראל עם אוא’ס, ובהכתוב נאמר כתית למאור בהמשך לויקחו אליך שמן זית זך, דענין ויקחו אליך גו’ (שישראל מביאים שמן למשה) הוא שישראל מוסיפים תוספות אור במשה (כמובא לעיל ס’ב מהמאמר).

ט) והנה הכתוב וקבל היהודים את אשר החלו לעשות מדבר (בפשטות) בהזמן שלאחרי הנס דפורים. ויש לומר, דמ’ש בהמאמר דפירוש וקבל היהודים את אשר החלו לעשות הוא שבימי אחשורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה, הוא גם לפי פשטות הכתוב שוקבל גו’ הי’ לאחרי הנס. ועפ’ז, בזה שבימי אחשורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה, שני ענינים. הקבלה שהיתה בזמן הגזירה ע’י המס’נ שלהם (כמפורש בהמאמר), והקבלה שהיתה לאחרי הנס דפורים, שהיא נעלית יותר גם מהקבלה בזמן הגזירה (כדלקמן). ויש לומר, שעד’ז הוא בנוגע כתית למאור, שע’י הענין דכתית שבזמן הגלות מגיעים להמאור, דשני ענינים בזה. כשישראל נמצאים במצב של כתית מצד זה שישנם גזירות על קיום התומ’צ (כמו שהי’ בזמן אמירת המאמר), ועי’ז מגיעים להמאור ע’י המס’נ שלהם. ועוד ענין בכתית למאור, שגם כשישראל נמצאים במצב של הרחבה, הרחבה בגשמיות וגם הרחבה ברוחניות, אלא שהם נמצאים בגלות41 [וע’ד המצב שהי’ לאחרי הנס דפורים, שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר42, בפשטות וגם ברוחניות43 [ויתירה מזה שגם בית המן ניתן לאסתר44, שהי’ אז גם המעלה דאתהפכא], אלא שאכתי עבדי אחשורוש אנן45], הם שבורים ונדכאים (כתית) מזה שהם בגלות. וע’י הכתית דישראל מזה שנמצאים בגלות, מגיעים להמאור.

והענין הוא, דזה שישראל הם שבורים מזה שהם בגלות (גם כשיש להם הרחבה בגשמיות וברוחניות), הוא, כי רצונו האמיתי של כל אחד מישראל הוא שיהי’ גילוי אלקות, ועד שזה (גילוי אלקות) נוגע לעצם מציאותו, ולכן, זה שבזמן הגלות אין מאיר גילוי אלקות כמו שהי’ בזמן הבית [ובפרט כשמתבונן בזה שארז’ל46 כל מי שלא נבנה ביהמ’ק בימיו ה’ז כאילו נחרב בימיו], הנה מזה עצמו איז ער אינגאַנצן צוטרייסלט, כתית. וגם כשהוא בדרגא נעלית ביותר שמאיר אצלו גילוי אלקות בדוגמת הגילוי שהי’ בזמן הבית47, מ’מ, מזה שבכללות העולם אין מאיר הגילוי, מוכח, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל. דכשמאיר גילוי אוא’ס הבל’ג הגילוי הוא בכל מקום, וכשישנו מקום אחד (אפילו פינה נדחת) שאין מאיר שם גילוי אלקות, הוא מפני שהגילוי (גם בהמקום שהוא מאיר) הוא גילוי מוגבל. [וזהו מה שמובא במאמר אדמו’ר הזקן48 דאיתא בתיקונים49 שאפילו אם הי’ צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו הי’ בא משיח, כי ע’י תשובה שלימה ממשיכים גילוי אוא’ס הבל’ג, וגילוי זה הוא בכל מקום]. ומזה שאין מאיר אצלו גילוי עצמות אוא’ס, הוא נשבר ונדכא, כתית. [וע’ד הידוע שחולה בגימטריא מ’ט, שגם כשמשיג מ’ט שערי בינה אלא שחסר לו שער הנו’ן, הוא חולה50]. וידוע מ’ש הצ’צ51 שהי’ נשמע ממורינו ורבינו נ’ע (אדמו’ר הזקן) איך וויל זע גאָר ניסט איך וויל ניט דאיין ג’ע איך וויל ניט דאיין עוה’ב כו’ איך וויל מער ניט אַז דיך אַליין. וע’י שהי’ נשמע לשון זה מאדמו’ר הזקן [דפירוש הי’ נשמע הוא שזה הי’ לא רק בזמנים מיוחדים אלא שזה הי’ דבר הרגיל], ובפרט לאחרי שנתפרסם זה ע’י הצ’צ, ניתן הכח לכאו’א מישראל שעיקר רצונו יהי’ גילוי העצמות, ועד כדי כך, שכשאין מאיר גילוי זה, ומכש’כ בזמן הגלות שאין מאיר אפילו הגילוי (גילוי אור) שהי’ בזמן הבית, הוא במצב דכתית, ומבקש ג’ פעמים בכל יום (או יותר) ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שאז יהי’ גילוי אלקות ועד לגילוי העצמות. וזהו כתית למאור, שע’י הענין דכתית מזה שנמצאים בגלות מגיעים להמאור, כי זה שהרצון דכל אחד מישראל הוא גילוי אלקות ועד שזה נוגע לעצם מציאותו [שלכן הוא נשבר ונדכא (כתית) מזה שבזמן הגלות לא יש גילוי אלקות] הוא מצד עצם הנשמה, מאור שבנשמה, שהתקשרותה באלקות היא התקשרות עצמית.

יו’ד) ויש לומר, שבחינת המאור דהנשמה המתגלית ע’י הענין דכתית מזה שנמצאים בגלות, היא נעלית יותר מבחינת המאור דהנשמה שמתגלית ע’י מס’נ. והענין הוא, דמהטעמים על זה שבמתן תורה היתה רק ההתחלה (החלו לעשות) ובימי אחשורוש היתה הקבלה (וקבל היהודים) הוא, כי זה שהקדימו נעשה לנשמע במתן תורה הי’ מפני שכפה עליהם הר כגיגית52, גילוי מלמעלה53, ובימי אחשורוש היתה הקבלה מצד עצמם. ויש לומר, שהאמונה דישראל מצד זה שהנשמה שלמעלה רואה אלקות (אמונה שמצד סיבה) הוא ע’ד שהקדימו נעשה לנשמע (במ’ת) מצד הגילוי דלמעלה54, וזה שבימי אחשורוש היתה הקבלה מצד עצמם, הוא, כי אז נתגלה ההתקשרות באלקות שמצד עצם הנשמה, התקשרות עצמית שמצד עצם מציאותם. ובפרטיות יותר יש לומר, שגם בגילוי עצם הנשמה, ישנם (דוגמת) שני ענינים הנ’ל. דגילוי עצם הנשמה בענין המס’נ, יש לומר, שבנוגע לכחות הגלויים הוא כמו דבר נוסף. וכמו שרואים בפועל בכמה אנשים, שבהיותם במקום שהיו שם גזירות על תומ’צ, הי’ להם מס’נ בפועל משך כו’כ שנים, וכשבאו אח’כ למדינות שאפשר לעסוק בתומ’צ מתוך הרחבה, אין ניכר בהם (כ’כ) המס’נ שהי’ להם מקודם. כי זה שעמדו במס’נ משך כו’כ שנים הוא לפי שהאיר בהם גילוי עצם הנשמה שלמעלה מכחות הגלויים ולא נעשה עי’ז שינוי בכחות הגלויים עצמם55. [דזה שעצם הנשמה היא העצם (גם) דכחות הגלויים (כנ’ל סעיף ה), הוא, שעצם הנשמה הוא העצם שלהם ואין זה שייך לענינם של כחות הגלויים עצמם, להציור שלהם]. והגילוי דעצם הנשמה בזה שהוא נשבר ונדכא מזה שהוא נמצא בגלות הוא שגם כחות הגלויים שלו (הציור דכחות הגלויים) הם כמו חד עם העצם56. ויש לומר, דזה שעצם הנשמה והציור דהכחות הם (דוגמת) שני ענינים, הוא לפי שגם עצם הנשמה היא מוגדרת בגדר, והגדר שלה היא למעלה מהציור דהכחות. אבל מצד עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות, הפשיטות דהנשמה והציור דהכחות שלה הם כולא חד57. ועפ’ז יש לומר, דבחינת המאור דהנשמה שמתגלית ע’י מס’נ היא עצם הנשמה כמו שהיא מוגדרת בענין הפשיטות שלמעלה מציור דכחות, ובחינת המאור דהנשמה שמתגלית ע’י הענין דכתית מזה שנמצאים בגלות, הוא גילוי עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות.

יא) ויש לקשר זה עם המבואר בהמאמר58 בפי’ הכתוב ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית גו’, דלאחרי שמשה יצַוה ויקשר את בני ישראל אזי יביאו ישראל למשה שמן זית גו’, שישראל ע’י עבודתם יוסיפו גילוי אור במדריגת משה. ויש לומר מהביאורים בזה בעבודת האדם, דזה שמשה מצוה ומקשר את בני ישראל, הוא, שהוא זן ומפרנס את האמונה, שהאמונה תהי’ נוסף על כמו שהיא מצד הגילויים דהנשמה (מצד זה שהנשמה שלמעלה רואה אלקות) גם מצד עצם הנשמה. [ויש לומר, דזהו מ’ש ואתה תצוה את בני ישראל, דלשון ואתה תצוה את בני ישראל משמע שמשה מצַוה (מקשר ומחבר) את בני ישראל עצמם, כי מצד עצם הנשמה, כל ישראל הם חד59]. וע’י העבודה דישראל (לאחרי שנמשך בישראל גילוי עצם הנשמה ע’י משה), שגם כחות הגלויים שלהם (הציור דהכחות) יהיו מתאימים לעצם הנשמה, עי’ז נעשה יתרון והוספה בבחינת עצם הנשמה שנמשכה ונתגלתה בהם ע’י משה (ויקחו אליך), כי עי’ז מתגלה בה שרשה האמיתי כמו שהיא מושרשת בהעצמות.

[ולהעיר,שעי’ז ניתוסף גם בהאחדות דישראל. שהאחדות דישראל ע’י עצם הנשמה שמתגלית בהם היא כמו דבר נוסף על מציאותם. ולכן, אחדות זו היא ע’י שעושים נפשם עיקר וגופם טפל60. וע’י גילוי עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות, שעי’ז גם הציור דכחות הגלויים הוא חד עם העצם, האחדות דישראל היא בכל הענינים שלהם, גם בענינים השייכים להגוף].

ועפ’ז יובן מ’ש בהמאמר61, דע’י שישראל מוסיפים (ע’י עבודתם) במדריגת משה, עי’ז יהי’ נר תמיד, דלכאורה, זה שהנר דהנשמה (נר62 הוי’ נשמת אדם63) הוא תמיד (בשוה, בלי שינוי), הוא ע’י גילוי עצם הנשמה שנמשך ע’י משה (ואתה תצוה), דבעצם הנשמה אין שייך שינוי, ובהמאמר אומר שהענין דנר תמיד הוא ע’י שישראל מוסיפים במדריגת משה, ויקחו אליך. ויש לומר, שבהגילוי דעצם הנשמה בדרך מלמעלה למטה ע’י ואתה תצוה, יש חילוק בין ערב ובוקר. שעיקר הגילוי שלה הוא כשישנם העלמות והסתרים (ערב) שעי’ז מתעורר ומתגלה כח המס’נ, וכמו שנתבאר לעיל (סעיף יו’ד), שגם אלה שבזמן הגזירה (ערב) עמדו במס’נ, כשבאו למקום שאפשר לעסוק בתומ’צ מתוך הרחבה (בוקר), אין ניכר בהם המס’נ שהי’ להם מקודם. ואמיתית הענין דנר תמיד (שאין שייך בו שינוי) הוא ע’י עבודתם של ישראל שגם כחות הגלויים יהיו חד עם עצם הנשמה, ויקחו אליך.

ועפ’ז יש לבאר זה שכתית למאור נאמר בכתוב בהמשך לויקחו אליך גו’, כי בכתית למאור נכלל גם זה שישראל הם שבורים ונדכאים (כתית) מזה שהם בגלות, דענין זה הוא ע’י עבודתם של ישראל שגם כחות הגלויים שלהם יהיו מתאימים לעצם הנשמה, ובחי’ המאור דהנשמה שמתגלית עי’ז היא עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות, ולכן נאמר כתית למאור בהמשך לויקחו אליך גו’.

יב) והנה הפירוש (בפשטות) בואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך גו’ הוא שמשה יצַוה את בני ישראל שיקחו אליך גו’. ומזה מובן גם בפנימיות הענינים, דזה שמשה מצוה ומקשר את בני ישראל הוא באופן שממשיך להם נתינת כח גם על ויקחו אליך גו’. וכמו’כ הוא בנוגע למשה שבדורנו, כ’ק מו’ח אדמו’ר נשיא דורנו, שעבודתו לעורר ולגלות את האמונה שבכל אחד מישראל שמצד עצם הנשמה היא באופן שאח’כ יעבדו עבודתם בכח עצמם, ועד שיהיו נר תמיד שאין שייך בו שינוי גם מצד כחות הגלויים.

ועי’ז זוכים בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה, שאז יהי’ גילוי אלקות גם מצד המטה. ויהי’ אז הבאת השמן והדלקת הנרות (ויקחו אליך שמן גו’ להעלות נר תמיד) גם בגשמיות, בבית המקדש השלישי, בגאולה האמיתית והשלימה ע’י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

הערות שוליים
*.) יצא לאור בקונטרס* פורים-קטן – תשנ’ב**, ‘לקראת יום ג’ שהוכפל בו כי טוב, פורים קטן .. יום א’ פ’ כי תשא, ה’תשנ’ב’.

*) קונטרס זה חילק כ’ק אדמו’ר שליט’א בידו הק’ לכאו’א מאנשים נשים וטף.

**) על הדו’ח אודות הדפסת והפצת המאמר ענה כ’ק אדמו’ר שליט’א: ‘ויה’ר שיפעל הפעולה הרצוי’ והזמ’ג וברי מזלי’ כו’. אזכיר עה’צ’.

1. ריש פרשתנו (תצוה).

2. אוה’ת פרשתנו (תצוה) ע’ א’תקמא. ד’ה וקבל היהודים תרפ’ז ס’ג (סה’מ תרפ’ז ע’ קיג. ה’תשי’א ע’ 182).

3. רמב’ן עה’פ.

4. פרשתנו כז, כא.

5. השייכות דהביאור בואתה תצוה גו’ לוקבל היהודים גו’ – ראה לקמן ס’ט ואילך.

6. נדפס ב’התמים’ חוברת ז לה, ג [שלו, ג] ואילך. סה’מ תרפ’ז ע’ קי ואילך. ה’תשי’א ע’ 180 ואילך. – ראה שם ס’ד.

7. כ’ה גם בתו’א פרשתנו פב, א (עה’פ ואתה תצוה). ובכ’מ. וראה בהנסמן לקמן ע’ נט הערה 55.

8. כ’ה בסד’ה ואתה תצוה עטר’ת (סה’מ עטר’ת ע’ רנו). ובכ’מ. ובד’ה זה תרפ’ז ס’ד בתחלתו (ועד’ז רסט’ו) ‘תקשר את בני ישראל’ ואינו מוסיף ‘עם אוא’ס’. ויש לומר, דבהמאמר מפרש שמשה מקשר את בני ישראל עצמם, כדלקמן סי’א.

9. בהעלותך יא, כא.

10. ראה בכ’ז בד’ה הנ’ל תרפ’ז ס’ה.

11. סעיף ד.

12. שבת צז, א.

13. ח’ג רכה, ב.

14. תקו’ז תס’ט (קיב, א. קיד, א).

15. ראה בד’ה הנ’ל תרפ’ז ס’ג וסט’ו.

16. אסת’ר פ’ו, ב.

17. בד’ה הנ’ל תרפ’ז סט’ו.

18. אסתר ט, כג.

19. כ’ה גם ברד’ה וקבל היהודים בתו’א מג’א צו, ג. ובכ’מ – נסמנו ברד’ה וקבל היהודים ה’תשי’א (לקמן ע’ נד הערה 4).

20. שבת פח, א.

21. אסתר ט, כז.

22. מהמשך הענינים בהמאמר ובתו’א שבהערה הבאה (וראה גם תו’א שם צט, רע’א. ובכ’מ) משמע, דזה שקבלוה בימי אחשורוש הוא בזמן הגזירה. ובפרש’י ד’ה בימי אחשורוש ‘מאהבת הנס שנעשה להם’. ואולי יש לומר דשני ענינים בזה – ראה לקמן ס’ט.

23. כ’ה גם בתו’א מג’א צח, א דוקבל היהודים את אשר החלו לעשות הוא ע’ד ‘קיימו מה שקבלו’ – אף שלכאורה הם שני ענינים שונים, ראה לקמן ע’ נד הערה 4.

24. הביאור בדיוק לשון זה – ראה ד’ה וקבל היהודים דפורים קטן ה’תשל’ח ס’א (לקמן ע’ מד).

25. ראה ב’ר פט’ז, ה ‘כל המלכיות נקראו על שם מצרים על שם שהם מצירות לישראל’.

26. וארא ו, ט.

27. מג’א צא, ב. צז, א. צט, ב. וראה גם במקומות שנסמנו לקמן ריש ע’ נה הערה 12.

28. שזהו חידוש גדול יותר, כי בנוגע לאמונה, גם קל שבקלים מוסר נפשו (תניא פי’ח. ובכ’מ).

29. שזהו חידוש גדול עוד יותר, כמובן בפשטות.

30. ראה הערות הקודמות.

31. ראה המשך תער’ב ח’א פס’א (ע’ קיד). וראה גם המשך הנ’ל ח’ב ע’ א’קפב ‘האמונה כו’ משום דמזלי’ חזי, דהנשמה כמו שהיא למעלה היא רואה כו’, וכן ענין האמונה שמצד עצם הנשמה’.

32. לשון הגמרא – מגילה ג, א.

33. שלכן ‘אין עד נעשה דיין’ (ר’ה כו, א). וראה לקו’ש ח’ו ע’ 121. וש’נ.

34. תו’א משפטים עה, ב. ובכ’מ. וראה גם תניא רפמ’ב.

35. סעיף יא.

36. משא’כ בתניא שם ‘יורדין ניצוצין מנשמת מרע’ה כו’ ללמד דעתאת העם’.

37. ראה לקמן הערה 56.

38.סעיף ג.

39.ראה ויק’ר פ’ט, א. במדב’ר פי’ט, ג. וש’נ.

40.ע’ד הפירוש בלשון המשנה (אבות רפ’ג) ‘דין וחשבון’ (דין ואח’כ חשבון) – ע’פ דברי המשנה (שם מט’ז) ש’נפרעין ממנו מדעתו ושלא מדעתו’, שלאחרי שהאדם פוסק מדעתו דינו של חבירו, פוסק דין לעצמו שלא מדעתו, כיון שע’פ ‘דין’ זה עושים ‘חשבון’ בנוגע למצבו הוא (ראה לקו’ש ח’ו ע’ 283. וש’נ).

41.להעיר, דבפנים המאמר (סט’ו) מובא (רק) ‘זמן הגלות’, ובה’קיצור’ – ‘זמן הגלות והגזירה’.

42.אסתר ח, טז.

43.ראה מגילה טז, ב.

44.אסתר ח, א.

45.מגילה יד, א.

46.ראה ירושלמי יומא פ’א ה’א (ד, ב). מדרש תהלים עה’פ קלז, ז.

47.להעיר מהידוע ש’לפני .. רשב’י לא נחרב הבית כלל’ (פלח הרמון שמות ע’ ז בשם אדה’ז).

48.מאמרי אדה’ז הקצרים ע’ תג.

49.כ’ה במאמרי אדה’ז הקצרים שם. וראה זהר חדש ס’פ נח (כג, ד): דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא או חדא כנישתא יתכנש כל גלותא.

50.טעהמ’צ להאריז’ל פ’ וירא. לקו’ת ברכה צז, ב. המשך וככה תרל’ז פס’ג (ע’ צט).

51.הובא בשרש מצות התפלה להצ’צ פ’מ (קלח, סע’א).

52.שבת פח, א.

53.תו’א מג’א צח, ד ואילך. ובכ’מ. וראה גם בד’ה הנ’ל תרפ’ז סוס’ב.

54.להעיר גם מהמשך תער’ב ח’ב ע’ תתקצו.

55.וראה ד’ה בלילה ההוא ה’תשכ’ה ס’ח, ובהערה 49 שם (לקמן ע’ עח).

56.ועד’ז הוא בנוגע להמשכת האמונה בפנימיות (בדעת), דזה שהאמונה פועלת על הדעת הוא יתרון ועילוי לגבי ענין המס’נ.

ויש לומר, דבהמשכת האמונה בדעת, זה שנמשך בגילוי היא האמונה שמצד מזלי’ חזי (מקיף דחי’*), אלא שהחיבור דהאמונה שלמעלה מדעת עם הדעת הוא ע’י המשכת עצם הנשמה [היינו שהגילוי דעצם הנשמה הוא רק נתינת כח לבחי’ האמונה שמצד המקיף דחי’ שתתחבר עם הדעת, ולא שמתגלית עצם הנשמה עצמה].

משא’כ זה שגילוי אלקות נוגע לעצם מציאותו, שלכן הוא נשבר ונדכא מזה שבזמן הגלות לא יש גילוי אלקות (ראה לעיל ס’ט) – הרי הגילוי דהתקשרות העצמית שמצד עצם הנשמה שמתגלית בזה שגילוי אלקות נוגע לעצם מציאותו הוא [נוסף על אופן דנתינת כח, גם] שהתקשרות העצמית עצמה מאירה בגילוי (בדוגמת הגילוי שלה בענין המס’נ), וגם גילוי זה (דעצם הנשמה עצמה) מתחבר עם הציור דכחות הגלויים.

*) ראה סה’מ עת’ר ס’ע קנד. ובכ’מ.

57.ראה גם לקמן ח’ד ע’ רנד.

58.סעיף ד – הובא לעיל ס’ב.

59.וראה המשך תער’ב ח’א פס’א, שבראי’ ישנם חילוקי דרגות, וזה שהאמונה היא בכל ישראל בשוה הוא לפי ששרשה הוא התקשרות העצמית שמצד עצם הנשמה (שלמעלה ממזלי’ חזי).

60.ראה תניא פרק לב.

61.סעיף ד.

62.משלי כ, כז.

63.