פתח דבר

בקשר עם יום הבהיר ח’י ניסן, יים הולדת הקמ’ה של כ’ק הרה’ק הרה’ג המקובל וכו’ ר’ לוי יצחק ז’ל שניאורסאהן (בשנת תרל’ח), ויום הברית של בנו כ’ק אדמו’ר זצוקללה’ה (בשנת תרס’ב) — הננו מוציאים לאור ר’פ מדבריו הק’ בשנת תרע’ו (תרע’ז), על פי זכרונו של הרב ר’ אברהם יצחק ז’ל איידעלמאן1.

תודתינו להרה’ח ר’ זאב יחזקאל הכהן שיחי’ בן מינדל שמסר לנו עמודים אלו מאוצרותיו, וזכות הרבים תלו’ בו.

בשוה’ג צויינו איזה מראה-מקומות ע’י המו’ל.

ועד הנחות בלה’ק

Avant propos

En rapport avec le jour lumineux du 18 Nissan, l’anniversaire de la naissance du grand Rav respecté, Rabbi Levi Its’hak Schneersohn (en l’an 5598), et le jour de la circoncision de son fils, le Rabbi (en l’an 5602) – nous publions un extrait de ses paroles sacrées de l’année 5606 (5607), basé sur les mémoires du Rav Avraham Its’hak Zalman Eidelman.

Nous exprimons notre gratitude au Rav Zev Yechezkel Cohen, fils de Mendel, qui nous a fourni ces pages de ses trésors, et que le mérite de la multitude repose sur lui.

Vaad Hana’hot Belahak

 

Intervention du Rav Moché Vishetsky au Kinous Torah de Hol Hamoed Pessa’h – 18 Nissan 5783, sur cet extrait du discours de Rabbi Lévi Its’hak Schneerson

 

ב’ה. קטע מדרשה שנשא כ’ק הרה’ג והרה’ח המקובל ר’ לוי וצחק ז’ל שניאורסאהן בשבת הגדול בשנת תרע’ו (תרע’ז) ביעקאַטרינעסלאווי.

Extrait d’un discours prononcé par Rabbi Levi Its’hak Schneerson de mémoire bénie, lors du Chabbat Hagadol en 1916 à Ekaterinoslav.

איתא במשנה2: ‘אמר רבי אלעזר בן עזרי’ הרי אני כבן שבעים שנה’,

Il est dit dans la Michna2 : ‘Rabbi Eléazar ben Azaria dit : Voici, je suis comme quelqu’un de soixante-dix ans’,

כל אחד מישראל יש בו מבחינתו של רבי אלעזר בן עזרי’, כי אין יכולים להתקיים ללא עזרתו של הקב’ה:, והדבר מרומז בשם: ‘אלעזר’ א’ל עזרי, בן ‘עזרי’ עזר ידה5,

Chaque juif a en lui un aspect de Rabbi Eléazar ben Azaria, car ils ne peuvent subsister sans l’aide du Saint béni soit-Il, et cela est suggéré dans le nom : ‘Eléazar’, ‘mon aide’, et ‘ben Azaria’ – ‘le fils de mon secours’5.

ובימי מלחמה אלו6, כל אחד מישראל יכול לומר ‘הרי אני כבן שבצים שנה’ — כי צעירים רבים ובחורי ישראל נעשו כזקנים גם בימי בחרותם. 

Et en ces jours de guerre6, chaque juif peut dire ‘voici, je suis comme un homme de soixante-dix ans’ – car beaucoup de jeunes et de jeunes hommes d’Israël sont devenus comme des vieillards même dans leurs jours de jeunesse.

מפחד שונאי ישראל הם מסתתרים במערות ובנקיקי הסלעים7, והרוצחים מחפשים מסביב, ובכל רגע יכולים חלילה להתנפל עליהם,

De peur des ennemis d’Israël, ils se cachent dans des grottes et des crevasses des rochers7, et les meurtriers cherchent autour d’eux, et à tout moment, ils pourraient, D.ieu nous en préserve, tomber sur eux.

וכשהלילה עבר ותודה לא’ל (‘אלעזר’ בן ‘עזרי’) נותרו בחיים — פניהם הצעירות התמלאו קמטים ושער ראשם הלבין כזקנים בני שבעים שנה.

Et lorsque la nuit est passée et que, grâce à D.ieu (‘Eléazar’ ben ‘Azaria’), ils restent en vie – leurs visages flétris, se remplissent de rides, et les cheveux de leur tête deviennent blancs comme ceux des vieillards de soixante-dix ans.

‘ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות’, והשאלה היא איך יכולים ‘בלילות’, בגלות שנמשלה ללילה8, ובפרט בגלות זו המלאה בצער ומכאובים, לאמר ‘יציאת מצרים’, 

‘Et je n’ai pas mérité que la sortie d’Égypte soit mentionnée la nuit’,et la question est : comment peut-on, ‘les nuits’, en exil qui est comparé à la nuit8, et en particulier dans cet exil plein de douleur et de souffrances, dire ‘la sortie d’Égypte’,

איך אפשר לזכור את יציאת מצרים ואף לערוך ‘סדרי פסח’ עם כל בני המשפחה ולנהוג כמלכים ובני חורין9

comment peut-on se souvenir de la sortie d’Égypte et même organiser des ‘Séder de Pessa’h’ avec toute la famille et se comporter comme des rois et des hommes libres9 ?

והמענה לזה הוא: ‘עד שודרשה בן זומא’

Et la réponse à cela est : ‘jusqu’à ce que Ben Zoma l’ait expliqué’.

‘זומא’ הוא גם מלשון ‘מזימות’, ‘געדאַנקען’10, ‘אָריינטראַכטן זיך’יי בפסוק12 ‘למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך13‘.

‘Zoma’ est également dérivé du mot ‘complots’, ‘penser’, ‘se concentrer’ en verset12 – ‘Afin que tu te souviennes du jour de ta sortie du pays d’Égypte tous les jours de ta vie.

‘ימי חייך הימים, כל ימי חייך להביא הלילות’.

‘Les jours de ta vie sont les jours, tous les jours de ta vie pour inclure les nuits.’

גם ‘בלילות’, ואפילו בחשכת הגלות הזו, עלינו לזכור את יציאת מצרים14.

Même ‘la nuit’, et même dans l’obscurité de cet exil, nous devons nous souvenir de la sortie d’Égypte14.

 לזכור ולדעת שהקב’ה גאל אותנו ממצרים, ובכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים15.

Se souvenir et savoir que le Saint béni soit-Il nous a libérés d’Égypte, et dans chaque génération et chaque jour, une personne doit se considérer comme si elle était sortie d’Égypte15.

והקב’ה יגאלנו בקרוב גם ממצרים — מהמצרים וגבולים16 של הגלות הזו, כי ישועת ה’ כהרף עין17.

Et le Saint béni soit-Il nous libérera bientôt aussi d’Égypte – des frontières et des limites – de cet exil, car la rédemption de D.ieu est proche17.

‘וחכמים אומדים’, אנשים שהם יותר מחוכמים ונבונים אומרים, ‘ימי חייך עולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח’.

‘Les sages disent’, Les personnes qui sont plus sages et intelligentes disent : ‘Les jours de ta vie sont pour ce monde, tous les jours de ta vie pour amener les jours du Machia’h’,

כל משך ‘ימי חייך’ ב’עולם הזה’, התפקיד שמוטל עלינו לצשות בעולם הזה הוא כדי ‘להביא לימות המשיח’, להביא לכך שיגיעו ימות המשיח18, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

Toute la durée des ‘jours de ta vie’ dans ‘ce monde’, la mission qui nous est confiée dans ce monde – est d’amener les jours du Machia’h’, de faire en sorte que les jours du Machia’h arrivent18, avec l’avènement du Machia’h juste rapidement de nos jours, Amen.


NOTES


1) על פי זכרונו של הרב ר’ אברהם יצחק ז’ל איידעלמאַן  רב ביהכנ’ס חברה מחזיקי הרב בבראָנקס וחבר אגודת חסידי חב’ד בארה’ב (ראה גם אג’ק אדמו’ר מוהריי’צ ח’ז ע’ ער. תולדות חב’ד בארה’ב ע’ כא. ע’ לז).

  1. Selon la mémoire du rabbin R’ Avraham Yitzchak Z’L Eidelman – rabbin de la synagogue Chevra Machziké HaRav dans le Bronx et membre de l’Association des Hassidim Habad aux États-Unis (voir aussi le livre du Rabbi Admour Moharayatz, vol. 7, page 272. Histoire de Habad aux États-Unis, page 21, page 37).

2) סוף פרק קמא דברכות (יב, ב). נוסח הגדה של פסח.

2) Fin du premier chapitre de Berakhot (12, b). Texte de la Haggadah de Pessa’h.

3) ראה סוכה נב, ריש ע’ב. וש’נ,

3) Voir Souccah 52, début d’Amoud Bet. Et Sha’ne,

4) ראה לקוטי לוי’צ הערות לזהר ח’א ע’ צז. ח’ב ע’ לד. ח’ג ע’ רטו. ע’ שי ואילך. צ’ שלט. ע’ שמח. ע’ תח. ע’ תטז ואילך. ס’ע תמב.

4) Voir Likkoutei Levi’tz, notes sur le Zohar, vol. 1, page 167. Vol. 2, page 34. Vol. 3, page 15. Page 310 et suivantes. Page 359. Page 348. Page 319 et suivantes. S’A 462.

5) ראה גם שיחת ש’פ שמות תשנ’ב ס’ח (התוועדויות תשנ’ב ח’ב ע’ 101).

5) Voir également la discussion du Chabbat Chalom Parachat Chemot 5752, section 8 (Hithavout 5752, vol. 2, p. 101).

ולהוסיף בדיוק הלשון « להביא לימות המשיח » (ולא « לרבות » וכיו »ב כרגיל), שהעבודה ד(זכירת) יצי »מ « כל ימי חייך » בעולם הזה (א) מכניסה את ימות המשיח בעולם הזה עתה (כן שמעתי מאאמו »ר ז »ל (ראה שיחת ליל ב’ דחגה »פ תשי »ט). וראה גם שיחת ליל ב’ דחג הפסח תרצ »ט (ספר השיחות ה’תרצ »ו – חורף ה’ש »ת ע’ 323)., עד יתירה מזו (ב) שזה מביא בפועל ב »ימי חייך » – השלימות דימות המשיח (לשון רבים, כולל כל התקופות בזה47) בגאולה האמיתית והשלימה.

[מזה מובן שדברי החכמים אינם רק הלכתא למשיחא, אלא שבזה נפק »מ בעבודתו של יהודי (גם) בזמן הזה (קודם ביאת המשיח בפועל), שבזכירתו יצי »מ הוא יודע שזה קשור עם « (להביא ל)ימות המשיח »].

Et pour ajouter précisément l’expression « amener les jours du Machia’h » (et non « inclure » ou similaire, comme d’habitude), cela signifie que le travail de (mentionner) la sortie d’Égypte « tous les jours de ta vie » dans ce monde (a) introduit les jours du Machia’h dans ce monde maintenant (Note du Rabbi : Ainsi, j’ai entendu cela de mon père (voir le discours du soir du deuxième jour de la fête de Pessah en 1959). Voir aussi le discours du soir du deuxième jour de Pessah en 1939 (Livre des discours, 1936-1940, hiver 1940, page 323)., et même plus (b) cela amène concrètement, durant « les jours de ta vie », la plénitude de l’état messianique (expression plurielle, incluant toutes les périodes concernées) dans la rédemption véritable et complète.

[Cela implique que les paroles des Sages ne sont pas seulement une loi concernant l’ère messianique, mais cela a une conséquence pratique dans le service d’un Juif (aussi) à cette époque (avant la venue concrète du Machia’h), car en mentionnant la sortie d’Égypte, il sait que cela est lié à « amener (les jours) du Machia’h »].

עפ’ז יובן שייכות המשנה לרבי אלעזר בן עזרי’ שבאותו היום נעשה נשיא:

חידושו של נשיא בישראל (נשיא מלשון התנשאות) הוא לקשר ולאחד ‘כל ימי חייך’ של כל א’ מבנ’י וכל ישראל – ‘כל ימי חייך’ הגשמיים בעולם הזה ובפרט בזמן הגלות (‘לילות’) – עם גאולה (יציאה ממיצרים וגבולים) בכלל, ובפרט עם ימות המשיח, הגאולה האמיתית והשלימה, שאין אחרי’ גלות; דוקא הנשיא בכחו לחבר ולאחד את הגלות עם הגאולה, ובפרטיות יותר – לחבר את יציאת מצרים וימות המשיח (כפי שהם במצב שהגלות מפסקת בינתיים), ‘תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך .. להביא לימות המשיח’ – שבחייו של יהודי ‘כל ימי חייך’ כנשמה בגוף בעוה’ז הגשמי והחומרי ובזמן הגלות, הוא יוכל לצאת ממיצרים וגבולים, ויתירה מזו – להיות במצב דימות המשיח.

ולכן, דוקא ביום שעלה לנשיאות עסק ראב’ע בסוגיא ד’מזכירין יציאת מצרים’ גם ‘בלילות’ ו’להביא לימות המשיח’. 

Ainsi, on peut comprendre l’appartenance de la Mishna à Rabbi Elazar ben Azaria, qui ce jour-là est devenu Nassi (Nassi) :

L’innovation du Nassi en Israël (Nassi du mot hébreu התנשאות, qui signifie élévation) est de relier et d’unifier ‘tous les jours de ta vie’ de chaque individu parmi les enfants d’Israël et de tout Israël – ‘tous les jours de ta vie’ matériels dans ce monde, en particulier pendant l’exil (‘nuits’) – avec la rédemption (sortie des limites et des contraintes) en général, et en particulier avec les jours du Machia’h, la rédemption véritable et complète, après laquelle il n’y a plus d’exil ; Seul le Nassi a le pouvoir de relier et d’unifier l’exil avec la rédemption, et plus précisément – de relier la sortie d’Égypte et les jours du Machia’h (comme ils sont dans un état où l’exil s’interrompt temporairement), ‘Souviens-toi du jour où tu es sorti du pays d’Égypte tous les jours de ta vie… pour amener les jours du Machia’h’ – afin que dans la vie d’un Juif ‘tous les jours de ta vie’ en tant qu’âme dans un corps dans ce monde matériel et physique et pendant l’exil, il puisse sortir des contraintes et des limites, et même plus – être dans un état similaire à celui du Machia’h.

C’est pourquoi, précisément le jour où il est devenu Nassi, Rabbi Elazar ben Azaria s’est occupé du sujet de ‘mentionner la sortie d’Égypte’ aussi ‘la nuit’ et ‘amener les jours du Machia’h’.

ויש לומר שזה קשור גם עם הקדמתו של ראב’ע ‘הרי אני כבן שבעים שנה כו’:

Et il faut dire que cela est également lié à la promotion de Rabbi Eléazar ben Azaria : ‘Voici, je suis comme un fils de soixante-dix ans, etc.’:

הגמרא מספרת שראב’ע אמר ‘הרי אני כבן שבעים שנה ולא בן שבעים שנה’, כי הי’ אז רק בן י’ח שנה, ו’אתרחיש לי’ ניסא ואהדרו תמני סרי דרי חיורתא’. וזה הראה לכל שראב’ע ראוי להיות הנשיא, בהיות לו ‘שערות לבנות של זקנה, ונאה לדרשן להיות זקן’.

Le Talmud raconte que Rabbi Eléazar ben Azaria a dit : ‘Voici, je suis comme un fils de soixante-dix ans et non un fils de soixante-dix ans’, car il n’avait alors que dix-huit ans, et ‘un miracle m’a été fait et ils sont revenus dix-huit fois les cheveux blancs’. Et cela a montré à tous que Rabbi Eléazar ben Azaria était digne d’être le Nassi, ayant ‘les cheveux blancs de la vieillesse, et il est beau pour les enseigner d’être vieux’.

נמצא, ששלימות הנשיאות קשורה עם מספר שבעים שנה דוקא, ועד כדי כך שעד אז הי’ מצב שמבלי הבט על כל מעלותיו של ראב’ע, ‘דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא’, הרי, ‘לא זכיתי שתאמר יצי’מ בלילות עד שדרשה בן זומא’, ב’אותו יום’ כשראב’ע נעשה נשיא.

Il s’avère que la perfection de la Nessiout est liée au nombre de soixante-dix ans précisément, et à tel point qu’à cette époque il y avait une situation où, sans tenir compte de toutes les qualités de Rabbi Eléazar ben Azaria, ‘il était sage et il était riche et il était un descendant d’Azaria’, voici, ‘je n’ai pas mérité que l’on dise la Sortie d’Egypte pendant les nuits jusqu’à ce que Ben Zoma l’enseigne’, le ‘jour même’ où Rabbi Eléazar ben Azaria est devenu Nassi.

והביאור בזה: שבעים שנה הם שלימות בחיי האדם – כמ’ש ‘ימי שנותינו בהם שבעים שנה’. השלימות היא בכך, שהאדם מגיע אז לעבודה דבירור כל השבע מדות כפי שהן בשלימותן, שבע כלול מעשר (= שבעים). ובפרטיות יותר נותנים לאדם ‘שבעים שנה’ בכדי לעשות את העבודה דבירור השבע מדות כפי שהן מתלבשות למטה, בנפש הבהמית (‘ימי שנותינו בהם’, ‘בהם’ לשון בהמה) ובלעו’ז בכלל (ובכללות – השבעים אומות העולם), וע’י עבודה זו מגיעים לשלימות דשבעים, בחי’ עי’ן דקדושה, ראי’ באלקות, עד להשלימות בזה לעתיד לבוא.

Et l’explication en est la suivante : Soixante-dix ans sont la perfection de la vie humaine – comme il est dit : ‘Les jours de notre vie sont en eux soixante-dix ans’. La perfection réside dans le fait que l’homme atteint alors le travail de clarification de toutes les sept Midot dans leur perfection, sept inclus dans dix (= soixante-dix). Et plus spécifiquement, les ‘soixante-dix ans’ donnent à l’homme le temps de faire le travail de clarification des sept Midot telles qu’elles se manifestent en bas, dans l’âme animale (‘les jours de notre vie sont en eux’, ‘בהם’ ‘en eux’ signifiant ‘animal’) et dans les (70) langues étrangères en général (et globalement – les soixante-dix nations du monde), et par ce travail ils atteignent la perfection des soixante-dix, dans l’aspect de עי’ן דקדושה ‘l’œil de la sainteté’, la vision de la Divinité, jusqu’à la perfection en cela dans les Temps futurs.

ועד’ז י’ל בנוגע ל’הרי אני כבן שבעים שנה’ דראב’ע הנשיא: בכדי להיות נשיא הי’ עליו להשיג את השלימות של ‘(כ)בן שבעים שנה’, הבירור דעניני העולם (הנחלקים לשבעים, שבעים אומות וכו’). וזה נתן לו את הכח שיהי’ אצלו ‘זכיתי שתאמר יצי’מ בלילות’, שיוכלו לפעול את הענין דיציאת מצרים (הגאולה ממיצרים וגבולים) אפילו במעמד ומצב של תחתון (‘לילות’), נוסף על העבודה בזה בכל יום ויום, עד גם – ‘כל ימי חייך להביא לימות המשיח’, (מעין) העילוי דהגאולה השלימה כשנעשה (שלימות הבירור דכל שבעים אומות כו’, והגילוי דשבעים, עי’ן דלמעלה, ‘והיו עיניך רואות את מוריך’, ובאופן שאלקות נמצא בגלוי בכל העולם, ‘ונגלה כבוד הוי’ וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי’ דיבר’.

Et jusqu’à présent, on peut dire à propos de ‘Voici, je suis comme un fils de soixante-dix ans’ de Rabbi Eléazar ben Azaria le Nassi : pour être Nassi, il devait atteindre la perfection de ‘(comme) un fils de soixante-dix ans’, la clarification des affaires du monde (divisés en soixante-dix, soixante-dix nations, etc.). Et cela lui a donné la force d’avoir ‘mérité que l’Exode soit dit la nuit’, de sorte qu’ils puissent agir sur l’affaire de la sortie d’Égypte (la rédemption des limites et des frontières égyptiennes) même dans la position et la situation d’un inférieur (‘nuit’), en plus du travail quotidien, jusqu’à ce qu’il atteigne également – ‘tous les jours de votre vie pour amener les jours du Machia’h’, (comme) l’élévation de la rédemption complète, quand il devient (la perfection de la clarification de toutes les soixante-dix nations, etc., et) la révélation des soixante-dix, l’aspect de l’œil d’en haut, ‘et que tes yeux voient tes maîtres’, et de manière à ce que la divinité soit manifeste dans tout le monde, ‘et la gloire de l’Éternel sera révélée et toute chair verra ensemble que la bouche de l’Éternel a parlé’.

ויש לקשר זה גם עם שמו של רבי אלעזר בן עזרי’ – שכשמו כן הוא: ‘אלעזר’ אותיות א-ל עזר, ו’עזרי-ה’ אותיות עזר י-ה. ו’אלעזר בן עזרי’ הוא החיבור דשניהם יחד [באופן שהעיקר הוא עזרי’, ואלעזר מקבל מ(בן) עזרי’, או שהעיקר הוא אלעזר והוא ‘בן עזרי’, ההמשך דעזרי’, ויפה כח הבן מכח האב, או ע’ד הפירוש ב’בן חורין’, שמציאותו היא במעמד ומצב דחירות, ועד’ז בנדו’ד, שמציאותו של ‘אלעזר’ היא במצב ד’עזרי-ה’].

Et cela peut être lié aussi au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria – car comme son nom l’indique : ‘Eléazar’ est un acronyme de E-L Azer (D.ieu aide), et ‘Azaria’ est un acronyme de Azer Y-H (D.ieu aide). Et ‘Eléazar ben Azaria’ est la combinaison des deux ensemble [de manière à ce que l’essentiel soit Azaria, et Eléazar reçoive de (fils) Azaria, ou que l’essentiel soit Eléazar et qu’il soit ‘אלעזר בן עזרי’ ‘fils d’Azaria’, la continuation d’Azaria, et ויפה כח הבן מכח האב ‘la force du fils est meilleure que celle du père’, ou selon l’interprétation de ‘fils libre’, dont l’existence est dans la position et la situation de la liberté, et jusqu’à présent dans l’exil, dont l’existence d’Eléazar’ est dans la position de ‘Azaria’].

היינו, שרבי אלעזר בן עזרי’ יש לו עזר מיוחד מהקב’ה, וכפי שהקב’ה למעלה מעולם – הן משם א-ל (אלעזר), והן משם י-ה (עזרי-ה), ששתי השמות מורים על דרגא שלמעלה מסדר השתלשלות, ועאכו’כ ‘אלעזר בן עזרי’ƒ – שניהם יחד, ומשם מקבל עזר מהקב’ה להיות נשיא ולתת כח לבנ’י לעשות את העבודה ד’יציאת מצרים’, ‘בימים’, ו’בלילות’, עד בימות המשיח ועד ‘להביא לימות המשיח’.

C’est-à-dire que Rabbi Eléazar ben Azaria a une aide spéciale de D.ieu, et comme D.ieu est au-dessus du monde – à la fois du Nom E-L (Eléazar) et du Nom Y-H (Azaria), les deux Noms indiquent un niveau au-dessus de l’ordre de l’enchaînement, et combien plus ‘Eléazar ben Azaria’ – les deux (noms) ensemble, et de là-bas il reçoit l’aide de D.ieu pour être Nassi et donner la force aux enfants d’Israël de faire le travail de ‘la sortie d’Égypte’, ‘dans les jours’ et ‘dans les nuits’, jusqu’aux jours du Machia’h et jusqu’à ‘amener les jours du Machia’h’.

6) תרע’ו – ימי מלחמת העולם הראשונה. תרע’ז — מלחמת האדומים והלבנים ברוסיא.

6) 5676 – Jours de la Première Guerre mondiale. 5677 – Guerre des Rouges et des Blancs en Russie.

7) ע’פ לשון הכתוב — ישעי’ ב, כא.

7) Selon l’expression biblique – Isaïe 2,21.

8) ראה זהר ח’ג סז, ריש ע’ב: בלילה .. בגלותא. וראה גם זהר ח’ב קסג, ב. ח’ג כב, א. רלח, ב. תקו’ז תכ’א (מט, ב). [ועייג’כ סנהדרין צד, א]. וראה תו’א מג’א צד, ד. לקו’ש ח’ז ע’ 41.

8) Voir Zohar vol. 3, 67, début d’Amoud Bet: la nuit… en exil. Voir aussi Zohar vol. 2, 163, b. vol. 3, 22, a. 138, b. 507, 521 (49, b). [Et voir Sanhédrin 90, a]. Voir Tosefta Meguila 4, 4. Likkoutei Sichot vol. 7, p. 41.

9) רמב’ם בפיה’מ ר’פ ערבי פסחים. (שו’ע אדה’ז הל’ פסח סתע’ב ס’ז. וש’גנ,

9) Rambam dans Piyah’M, chapitre sur Erevi Pessahim. (Choul’han Aroukh Admour Hazaken, lois de Pessa’h, 498, 7. Et Chel’Guen,

10) רעיונות, תובנות.

10) Idées, compréhensions.

11) התבוננות ומחשבה מעמיקה.

11) Compréhension et réflexion profonde.

12) ראה לדוגמא: נח יא, ו (כל אשר יזמו לעשות (וברד’ק: יזמו ענין מחשבה). פ’ שופטים יט, יט (כאשר זמם לעשות לאחיו). ועוד.

12) Voir par exemple: Genèse 11:6 (tout ce qu’ils ont décidé de faire (et selon Rashi: ils ont conçu une idée de réflexion). Juges 10:16 (lorsqu’ils ont décidé de faire pour leur frère). Et plus encore.

13) פ’ ראה טז, ג.

13) Parachat Réé 16:3.

14) ראה גם שיחת ליל ב’ דחה’פ תשח’י סי’א (תו’מ חכ’ב ע’ 226).

14) Voir également la Si’ha du deuxième soir de Pessah 5718-1958 Torat Menahem 2, page 226).

15) פסחים קטז, ב (במשנה). נוסח הגש’פ. תניא רפמ’ז.

15) Pessah 116b (dans la Mishnah). La version de de la Haggada de Pessa’h. Tanya début du chapitre 47.

16) ראה תו’א שמות מט, סע’ד ואילך. וארא נז, ב ואילך. יתרו עא, ג ואילך. ובכ’מ.

16) Voir le Torah Or Chemot 49 – chapitre 74 et suite, Vaéra 57-2 et suite, Yitro 71-3 et suite et d’autres endroits.

17) ראה בהמצויין בנרות שבת (ירושלים תש’ה) כרך ג ע’ מב; נא; סו. מנחה ליהודה (ירושלים תש’י) ע’ 2778.

17) Voir dans le livre remarquable ‘Nerot Shabbat’ (Jerusalem 5721) T.3, p. 41a; No. 2778.

18) ראה גם שיחת ליל ב’ דחה’פ תשי’ט ס’י (תו’מ חכ’ה ע’ 208). ש’פ שמות הנ’ל ס’ו (התוועדויות שם ע’ 99).

18) Voir également la discussion du deuxième soir de Pessah dans le Talmud Bavli, Traité Ta’anit 29a (Tosefta, Chapitre 5, page 208). Gershoni Shemot HaNélève, section 5 (Assemblées là-bas, p. 99).

 

%d blogueurs aiment cette page :