כפרות: « בני אדם – ולשלום » שלש פעמים, ובכל פעם מסבב ג’ פעמים, ס »ה מסבב ט’ פעמים.

עד סוף תשרי אין אומרים תחנון. מלקות: המלקה והנקלה שניהם אומרים « והוא רחום » שלש פעמים.

בערב יום הכיפורים העבודה היא חרטה על העבר, ביוהכ »פ – קבלה על להבא.

 

. Pour les Kaparot, on lit trois fois le passage « Bneï Adam… Oulechalom » (Sidour p.296). A chaque fois, on fait tourner trois fois l’animal au dessus de sa tête. Au total, celui-ci est donc tourné neuf fois.
. Jusqu’à la fin de Tichri, on ne dit pas le Ta’hanoun.
. Malkout (flagellation): celui qui l’administre et celui qui la reçoit récitent tous deux trois fois la formule « Vehou Ra’houm ».
A la veille de Yom Kippour, le service de D.ieu a pour but de regretter le passé. Pendant Yom Kippour, on doit prendre des résolutions pour le futur.
%d blogueurs aiment cette page :