כל נשמה יש לה עבודה פרטית במוחין ומדות כפי טבעה וענינה, וכתיב « מאויבי תחכמני », מההטיות הרעות שמרגיש במדותיו הטבעיות, מזה מתחכם ויודע איך לכלכל תיקון מדותיו ושעבוד הכוחות שלו בעבודת השי »ת.

 

Chaque âme est investie d’une mission spécifique qu’elle assure par son intellect et ses sentiments, selon sa nature et son caractère.
Il est dit (Tehilim 119, 98): «donne moi la sagesse face à mes ennemis». Lorsque l’on ressent l’effet du mauvais penchant, on peut mettre en évidence ses sentiments naturels, faire preuve de sagesse, corriger ses traits de caractères et assujettir ses propres forces au service de D.ieu.