שליח הוא כאחד עם המשלח – על-דרך המבואר בענין שהמלאך, כשהוא שליח מלמעלה, נקרא בשם ה’ ממש, ומכל שכן נשמות. ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה יתירה.

והנה חסידים הם שלוחים של הרבי, של האדמו »ר הזקן, וכשפועלים הרי מקושרים: ואז מקושרים בכל: הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד.

 

Un émissaire fait corps avec celui qui l’envoie. C’est ainsi que l’ange porte véritablement le Nom de D.ieu, lorsqu’il accomplit Sa mission. Mais il en est encore plus clairement ainsi pour les âmes. En ce qui les concerne, le degré d’unité est beaucoup plus profond, comme cela est expliqué par ailleurs.

Les ‘Hassidim sont les émissaires du Rabbi, de l’Admour Hazaken. Lorsqu’ils assument leur mission, ils sont effectivement liés à lui et le sont alors par tout ce qui constitue leur existence: c’est un ‘Hassid qui marche, un ‘Hassid qui mange, un ‘Hassid qui dort.

 

%d blogueurs aiment cette page :