אאמו’ר [הרש’ב] אמר: חסידות נעוצה תחלתן בסופן וסופן בתחילתן; דרגת העיגולים, מבלי אשר ימצא ראש וסוף – אך למרות הכל העיקר הוא סדר.

הבעש’ט היה מסודר, המגיד ממעזריטש דקדק על סדר, ואבי-סבי – רבינו הזקן – לימד את החסידים להיות מסודרים. רואים זאת במאמריו, מכתביו, ניגוניו.

החסידים שהיה להם זמן קבוע לביאתם לליאזנא – אח’כ לליאדי – לא היה ברשותם לשנות את הזמן ללא רשיון מהרבי, כדי לקבל רשיון היה צריך לנמק הסיבה.

אצל הרבי היה ועד מיוחד להנהגת סדר החסידים, ובראשו מהרי’ל [יהודה לייב] אחי רבינו; ועד מיוחד להנהגת האברכים החסידיים, ובראשו אדמו’ר האמצעי.

 

Mon père (le Rabbi Rachab) dit:
«Dans la ‘Hassidout, le début du processus est lié à la fin et la fin au début. Comme dans un cercle, il est impossible de distinguer le début et la fin. Malgré tout cela, l’ordre et la méthode sont essentiels.

Le Baal Chem Tov était ordonné. Le Maguid de Mézeritch, son successeur, accordait une grande importance à l’ordre. Mon arrière grand-père, l’Admour Hazaken, enseigna à ses ‘Hassidim qu’ils devaient être ordonnés. On peut le vérifier dans ses discours, ses lettres et ses mélodies.

Les ‘Hassidim qui avaient une date fixée pour lui rendre visite, à Lyozna d’abord, à Lyadi ensuite, n’avaient pas le droit de la changer sans sa permission. Lorsqu’on sollicitait une telle modification, il fallait être capable de la justifier.

L’Admour Hazaken avait un comité spécialement chargé de faire régner l’ordre parmi les ‘Hassidim. A sa tête, se trouvait son frère, Rabbi Yehouda Leïb. Un second comité, s’occupant des jeunes ‘Hassidim, était dirigé par l’Admour Haemtsahi.