נוסח ויהי בנסוע: וכרצון כל עמך בית ישראל.

כינוי משפחה של רבינו הזקן: ברוכאוויטש.
כינוי משפחה של בנו אדמו »ר האמצעי: שניאורי.
כינוי משפחה של ה »צמח צדק, » שניאורסאהן.

Dans la prière « Vayehi Binsoa » (Sidour p.189), nous disons « et suivant la volonté de tout Ton peuple, la maison d’Israël ».
Le nom de famille de l’Admour Hazaken était Barou’hovitch,
celui de l’Admour Haemtsahi, Chneouri,
celui du Tséma’h Tsédek, Schneersohn.