שלש חכמות הן: חכמת ביטול החומר, ע »י הוראת שיקוץ ותיעוב כל עינינים הגופניים והחומריים – חכמת המוסר.

חכמת הכרת מעלת הצורה והרוחני במידות ובמושכלות והוראת אופני הקירוב אליהם – חכמת החקירה.

חכמת הגברת הצורה על החומר, הוראה במעלת חומר מזוכך ובמעלת הצורה כשנקבעה בהחומרי, והתכללותם יחד מבלי אשר ימצא ראש וסוף, להיות כי נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן, אל אחד בראם, ולכוונה אחת לגלות אור קדושת חביון עוזו ית’ נבראו, ושניהם כאחד דוקא משלימים אותה השלימות, אשר עלה ברצונו ית’ – חכמת התורת החסידות.

Il est trois écoles de pensée:
1/ Une école prône l’annulation de la matière, mettant en évidence à quel point toutes les choses physiques et grossières sont corrompues et abjectes.
C’est la doctrine du Moussar (éthique).

2/  Une école décrit l’élévation de l’esprit et de la morale, leur intervention dans les sentiments et dans la compréhension, la manière de s’en approcher.
C’est la doctrine de la ‘Hakira (philosophie).

3/ Une école montre la prédominance de l’esprit sur la matière. Elle souligne la valeur du matériel qui est transformé et du spirituel qui le pénètre, de sorte qu’ils s’unifient pour ne former qu’une seule entité, dont on ne peut distinguer le début et la fin. Car «le début est lié à la fin et la fin au début». Un D.ieu Unique créa l’un et l’autre, avec une finalité commune, révéler la Lumière de la Sainteté Divine. Tous deux ensemble contribuent à obtenir une même perfection: celle que le Créateur désira.
C’est la doctrine de la ‘Hassidout.