כל איש בישראל עליו לדעת, כי הוא שליח אדון-כל, למען הביא לפועל – בכל מקום שהוא – רצונו ית’ וכוונתו בבריאת העולם, שהם להאיר את העולם באור תורה ועבודה, והוא ע’י קיום מצוות מעשיות והשרשת מדות טובות.

Chaque Juif doit impérativement savoir qu’il est l’émissaire du Maître de toute chose pour accomplir, en tout endroit où il peut se trouver, la Volonté de D.ieu et réaliser la finalité de la création du monde, qui est son illumination par la lumière de la Torah et du service de D.ieu. Cette mission peut être menée à bien par l’accomplissement des Mitsvot matérielles et par l’acquisition de traits de caractères positifs.

(Il est à noter que ce jour est la date de la Hilloula de Moché, notre maître, premier ‘émissaire’ du Maître de toute chose.)