קיצור ביאור אופן הג’:

ו, « ואהבת לרעך כמוך » – כמו שאמר רבינו הזקן, אשר זהו כלי ל’ואהבת את הוי’ אלוקיך’, וביאור במאמר ‘כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו’. עבודת התשובה בסיבת לב טוב.

Voici un résumé de la troisième méthode de Techouva: Vav, « Veahavta », « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
L’Admour Hazaken enseigne que ce sentiment est l’instrument qui permet d’éprouver l’amour de D.ieu. Ceci justifie l’affirmation suivante de nos Sages: «celui_qui_est_aimé_des_créatures_est_aimé_de_D.ieu». Cette Techouva découle de la bonté du coeur.

%d blogueurs aiment cette page :