כתיב « דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם », כי כל ענין ידיעה והשגה, אפילו בענינים היותר עמוקים, צריך לבוא ב »עבודה », היינו: פעולת דבר בבירור וזיכוך המידות והתקשרות פנימית הנקרא בלשון החסידות ‘עבודה’.

Il est écrit “connais le D.ieu de ton père et sers-Le d’un coeur entier”, car toute connaissance, toute compréhension de la Torah, même la plus profonde, doit se traduire dans le service de D.ieu, permettre de raffiner et d’améliorer les traits de son caractère, de susciter un lien profond avec D.ieu. C’est précisément là ce que la ‘Hassidout appelle service de D.ieu.

%d blogueurs aiment cette page :