כשרצה רבינו הזקן לברך את ר’ יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה, וכשרצה לברכו באריכות ימים אמר: « אך לא בחיי-אכרים ש’עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו’, לא רואים אלוקות ולא שומעים אלוקות ».

Lorsque l’Admour Hazaken voulut bénir Rabbi Yekoutyael Liepler pour qu’il soit riche, celui-ci refusa, de peur que l’opulence ne le détourne de l’étude de la ‘Hassidout et du service de D.ieu.
Lorsqu’il voulut le bénir pour qu’il ait une longue vie, il répondit:
“A condition qu’elle ne soit pas constituée des années d’un paysan, qui « a des yeux mais ne voit pas, a des oreilles mais n’entend pas »: on ne voit pas la Divinité et l’on ne perçoit pas la Divinité.”