רבינו הזקן שאל את אחד החסידים הגדולים המקורבים ביותר, בהיותו אצלו ביחידות, למצבו. ויתאונן החסיד כי ירד מנכסיו וכו’. ויענהו רבינו: זקוקים לך שתאיר סביבתך בתורה ועבודה שבלב; פרנסה ושאר צרכיך – זה מוטל על הקב »ה לתת לך. עשה את המוטל עליך, ויעשה השי »ת את המוטל עליו.

L’Admour Hazaken demanda à l’un de ses grands et proches ‘Hassidim, lorsqu’il lui accorda une entrevue, comment il se portait. Le ‘Hassid soupira amèrement et lui répondit que sa situation financière s’était considérablement détériorée.
L’Admour Hazaken lui répondit:
«Ton rôle est d’éclairer ton entourage par la Torah et par le service de D.ieu du coeur (la prière). La prospérité matérielle et la satisfaction de tes besoins, c’est D.ieu Qui doit te les accorder. Remplis donc ton devoir et D.ieu remplira le Sien.»

%d blogueurs aiment cette page :