ישראל נמשלו לכוכבים המתנוצצים בשמי רקיע, אשר לאורם לא יתעה גם ההולך במחשכי הלילה.

כל אחד מישראל, בין איש ובין אשה, יש בו די כוח מוסרי ורוחני, להשפיע להעמיד גם את מכריו ומיודעיו בקרן אורה.

Les Juifs sont comparés aux étoiles qui scintillent dans le firmament. A leur lumière, celui qui erre dans la pénombre de la nuit ne s’égarera pas. Chaque Juif, homme ou femme, possède suffisamment de force morale et spirituelle pour influencer ses amis et ses connaissances, pour les placer dans un rayon de lumière.