על אדם להרבות באמירת אותיות התורה (לומר תהילים, לשנן משניות) – מתי והיכן שיכול, בכדי לחזק את קיום העולם, בכדי להציל את עצמו מחיבוט הקבר וכף-הקלע [=עונשים שלאחר המיתה], ולזכות לכל הגילויים הנעלים ביותר.

L’on doit réciter beaucoup de mots de la Torah, dire des Tehilim, répéter de la Michna quand et où on le peut. De cette manière, on renforce l’assise du monde, on se préserve du ‘Hibout Hakever et du Kaf Hakela et l’on mérite les plus hauts dévoilements divins.