בלי שום צל ספק וספק ספיקא, הנה בכל מקום מדרך כף רגלינו, הכל הוא [כדי] לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפלה, ואנחנו כל ישראל שלוחי דרחמנא [=של הקב’ה] אנו, איש איש כאשר גזרה עליו השגחה העליונה, אין חפשי מעבודת הקודש, אשר הועמסה על שכמנו.

 

Sans l’ombre du moindre doute, il nous appartient, là où nous conduisent nos pas, de purifier le monde par les mots de la Torah et de la prière. Nous tous, qui appartenons au peuple d’Israël, nous sommes les émissaires de D.ieu, chacun selon ce que lui a imparti la divine Providence. Nul n’est dispensé de la tache sacrée qui a été placée sur nos épaules.