לימוד התורה בכל יום ויום נוגע בנפשות ממש, לא לבד בנפש הלומד, כי אם גם בנפשות בני ביתו, שאז אויר הבית ההוא אויר תורה ויראת שמים.

 

L’étude quotidienne de la Torah est indispensable à la vie, non seulement pour l’âme de celui qui la pratique, mais aussi pour celles de sa famille. Grâce à elle, l’atmosphère de la maison respire la Torah et la piété.