סדר ברכות התורה: נוגע בטליתו בתחילת הקריאה ובסופה, נושק הטלית במקום שנגע בס »ת, גולל הס »ת, מפנה פניו קצת לימין – ומברך. פותח הס »ת וקורא.

במעלת מיו האנושי, ישנם ארבעה תוארים: אדם – מעלת המוחין והשכל, איש – מעלת הלב והמידות, אנוש – החלישות באחד מהם בשכל או במדות, או בשתיהם. גבר – מתגבר על עצמו להסיר המניעות ועיכובים להשיג אחת המעלות או בשכל או במידות, היינו ד’גבר’ עוסק עם ה’אנוש’ להגביהו למעלת ‘איש’ או ‘אדם’.

ומאחר דאפשר לעשות מ’אנוש’ ‘איש’ או ‘אדם’, הרי בהכרח דגם ב‘אנוש’ ישנם כל אותם המעלות שישנם ב’איש’ וגם ב’אדם’.

 

Voici de quelle manière est récitée la bénédiction sur la Torah (pour celui qui est appelé à sa lecture):
On touche, de son Talith, le début et la fin du passage qui va être lu. On embrasse le Talith à l’endroit qui a touché le Sefer Torah. On referme le Sefer Torah. On tourne légèrement la tête vers la droite et l’on dit la bénédiction. Puis, on ouvre le Sefer Torah et l’on en commence la lecture.

Pour décrire la qualité du genre humain, il est fait usage de quatre termes:
– « Adam » caractérise l’élévation morale et intellectuelle.
– « Ich » désigne les qualités de cœur et l’émotion.
– « Enoch » fait allusion à celui qui est faible, par son intellect, par ses sentiments, ou même par les deux à la fois. Ainsi, « Guever » transforme « Enoch » pour l’élever au statut de « Ich » ou de « Adam ».
– « Guever » est celui qui surmonte sa faiblesse pour franchir les barrières et les obstacles, afin d’obtenir l’élévation intellectuelle ou sentimentale.

Ainsi, « Guever » transforme « Enoch » pour l’élever au statut de « Ich » ou de « Adam ».Dans la mesure où « Enoch » peut devenir « Ich » ou « Adam », il est clair que celui qui connaît l’état de « Enoch » possède d’ores et déjà toutes les qualités de « Ich » et de « Adam ».