ביגיעה הגדולה ביותר, אי אפשר להרוויח « סענט » אחד יותר מאשר קבע הקב »ה – שכך וכך ירוויח פלוני.

צריך לעשות כל שנחוץ, אך יש לזכור שכל העבודה אינה אלא « טפל », ברכת השם יתברך היא ה »עיקר »,

אותה מרוויחים כשמתנהגים כראוי ליהודי:
תפלה בציבור,
שמירת שבת בהידור,
כשרות בהשגחה גדולה,
חינוך הבנים אצל מלמדים יראי-שמים.

 

Même au prix du plus grand effort, on ne peut gagner un centime de plus que ce qui a été décrété par D.ieu pour chacun.

On doit agir dans la mesure du besoin, mais il faut cependant se rappeler que tout ce travail n’est qu’accessoire.

L’essentiel reste la bénédiction divine. Et celle-ci est accordée à celui qui :
1 – observe les Commandements divins,
2 – prie avec la communauté,
3 – respecte scrupuleusement le Chabbat,
4 – observe méticuleusement la Cacherout
5 – et confie l’éducation de ses enfants à des maîtres dignes de confiance.

%d blogueurs aiment cette page :