הלל: כופלין « הודו לה' » אחר כל אחד מהג’ פסוקים « יאמר נא », וגם כשמתפללים ביחיד. – ואברהם זקן גו’ זבדיה ישמרני כו’ – ג’ פעמים.

PREMIER JOUR DE ROCH ‘HODECH

Dans le Hallel, on répète « Hodou Lachem Ki Tov Ki Leolam ‘Hassdo » (Sidour p.243) après chacun des trois versets, « Yomar Na » etc. On en fait de même lorsque l’on prie seul. Les versets « Avraham Zaken » et « Zevadia Yichmereni » sont récités trois fois.

(C’est pendant cette semaine qu’eut lieu la naissance d’Avraham et le verset « Avraham Zaken » est lu dans ‘Haye Sarah, une Sidra qui est lue pendant le mois de ‘Hechvan.)