כמה וכמה חסידים חשבו [=החשיבו] יום בואם לליובאוויטש ליום הולדת שלהם. מורי הרשב »ץ [=הר’ שמואל בצלאל] בא בפעם הראשונה לליובאוויטש אור ליום שישי פ’ משפטים שנת תר »ח, ובכל שנה ושנה היה ער כל אותו הלילה, ומכוון להניח תפילין בה בשעה אשר נכנס לה »צמח צדק » בפעם הראשונה.

De nombreux ‘Hassidim considéraient le jour de leur arrivée à Loubavitch comme leur anniversaire. Mon maître, Rabbi Chmouel Betsalel, parvint pour la première fois à Loubavitch le jeudi soir de la Parchat Michpatim 5608 (1848). Chaque année, il veillait toute cette nuit-là et s’efforçait de mettre les Tefilin à l’instant précis où il était entré dans la chambre du Tséma’h Tsédek, lorsqu’il lui accorda sa première entrevue.