(המשך שיחה הנ »ל): « בראשית » היא פרשה שמחה, למרות שהסוף אינו « נעים » כל כך; « נח » – המבול, אך סוף-שבוע שמח: לידת אברהם אבינו; פרשת « לך » היא השבוע השמח באמת, בכל יום מימי השבוע ‘חיים’ עם אברהם אבינו, הראשון שמסר נפשו על פרסום אלוקות בעולם. ומסירות הנפש שלו הוריש אברהם אבינו בירושה לכל ישראל.

 

(Suite du discours précédent:)
Beréchit est une Sidra joyeuse, mais sa fin n’est pas tellement agréable.

Noa’h décrit le déluge, mais la fin de la Sidra est gaie, puisqu’on assiste à la naissance de notre père Avraham.

La semaine qui est vraiment joyeuse est celle de la Paracha Le’h Le’ha: on vit tous les jours de celle-ci en compagnie d’Avraham, le premier qui se consacra à propager de la Divinité dans le monde.

Et cette abnégation qui fut la caractéristique d’Avraham, il la donna en héritage à chaque Juif.