משיחות אאמו’ר [הרש’ב]: אז, כשמשיח יבא במהרה בימינו אמן, יתגעגעו לימי הגלות. או אז יחרה מדוע לא עסקו ב’עבודה’. אז כבר יחושו את הכאב הגדול שבהעדר העבודה. כעת, ימי הגלות – הם ימי העבודה להתכונן לביאת המשיח במהרה בימינו אמן.

Voici l’une des explications de mon père (le Rabbi Rachab):
Lorsque le Machia’h viendra, très prochainement, on regrettera les jours de l’exil. On éprouvera du chagrin de n’avoir pu servir D.ieu comme il convient. On ressentira profondément le malheur que représente ce manque d’effort. Ces jours de l’exil doivent être consacrés à se préparer à la venue prochaine du Machia’h.

(Le passage de Tanya étudié ce jour dit: si nous ne recommencions pas à commettre des fautes, nous serions libérés immédiatement.)