עבודת האדם ע »פ תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות ענין השגחה פרטית, איך כי בטובו ית’ מחדש את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית, אשר זה [ו]אך זה הוא מציאות הנבראים חיותם וקיומם.

Le service de D.ieu décrit par la ‘Hassidout consiste à s’habituer à percevoir la Providence divine. Comment, par sa bonté, D.ieu renouvelle le monde et les créatures à chaque instant, par sa Providence divine, qui constitue, à l’exclusion de tout le reste, la réalité de toute créature, leur vitalité et leur existence.

Abonnez-vous à Hassidout.org par Email

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir tous les nouveaux articles dans votre boite e-mail.

 
Widget not in any sidebars