עבודת האדם ע’פ תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות ענין השגחה פרטית, איך כי בטובו ית’ מחדש את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית, אשר זה [ו]אך זה הוא מציאות הנבראים חיותם וקיומם.

Le service de D.ieu décrit par la ‘Hassidout consiste à s’habituer à percevoir la Providence divine. Comment, par sa bonté, D.ieu renouvelle le monde et les créatures à chaque instant, par sa Providence divine, qui constitue, à l’exclusion de tout le reste, la réalité de toute créature, leur vitalité et leur existence.

%d blogueurs aiment cette page :