עבודה הקדושה באמירת תהילים בציבור, אין די באר גודל הזכות של המשתתפים בזה, וגודל הנחת רוח של מעלה כמבואר בספרי קודש, ואפס קצהו בקונטרס תקנת אמירת תהילים ברבים (קובץ מכתבים,א), ואשריכם ישראל, ובגלל זאת תתברכו אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, ה’ עליהם יחיו, בבריאות נכונה ובפרנסה בהרחבה גדולה, ולרגליכם יוושעו כל עדת ישראל שי’ במחנכם הטהור בתוך כלל אחינו בני ישראל, בהדרוש להם בגשם וברוח.

 

Il n’est pas de mots pour décrire le grand mérite de ceux qui prennent part à la tâche sacrée consistant à lire les Tehilim en présence d’un Minyan. Grande est la satisfaction qui en découle là-haut, comme l’établissent nos livres sacrés. Un bref aperçu en est donné dans le fascicule sur la lecture publique des Tehilim (Kovets Mi’htavim, 1).

Combien grand est votre bonheur, peuple d’Israël. Grâce à cela, vous serez bénis, vous, vos épouses, vos fils et vos filles, puisse D.ieu leur accorder longue vie. Vous aurez une bonne santé et la prospérité matérielle, dans une grande largesse.

C’est par votre mérite que sera sauvée la communauté d’Israël dans laquelle vous résidez, au sein de tout le peuple juif, en tous leurs besoins matériels et spirituels. »