סליחות באשמורת הבקר ואין נופלים אפיים. התרת נדרים ובעשרה. עירוב תבשילין.

יום הולדת את ה »צמח צדק » – שנת תקמ »ט.

מפתגמי רבינו הזקן: אין לנו מושג כלל עד כמה יקר אצל הקב »ה גופו של יהודי.

 

VEILLE DE ROCH HACHANA

. Les Seli’hot sont dits au lever du jour et l’on reste debout pour le paragraphe « vayomer david ».
. On fait Hatarat Nedarim (pour se délier de ses voeux) en présence de dix personnes (Sidour p.269).
. On constitue un Erouv Tavchilin (Sidour p.249 – Lorsque Roch Hachana – que ce soit le premier ou le second jour – tombe un vendredi).

. C’est à cette date que naquit le Tséma’h Tsédek, en 5549 (1789).
Voici un proverbe de l’Admour Hazaken:
«On n’a pas idée à quel point le corps juif est précieux pour D.ieu.».