« ברכת ד’ היא תעשיר »  בכלל, ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי ציבור בעניני צדקה וחיזוק היהדות,  וכמאמר [השגור]: אין הקב »ה נשאר בעל-חוב, תמורת כל פעולה טובה שיהודי עושה, משלם הוא ב’מיטב’, בבני חיי ומזוני רויחי [בנים, חיים, ופרנסה בריוח].

 

«C’est la bénédiction de D.ieu qui enrichit».
Cette affirmation est exacte, dans sa formulation générale, mais elle est particulièrement vraie pour celui qui consacre son temps aux besoins communautaires, à la Tsédaka et au renforcement du Judaïsme.
On dit que «D.ieu ne reste pas en dette». Pour chaque bonne action qu’un Juif réalise, Il lui accorde la meilleure récompense, « enfants, santé et prospérité matérielle ».

 

%d blogueurs aiment cette page :