ליום כ’ח אדר א’

בקריאת שמע שעל המטה: ‘רבוש’ע הריני מוחל’ וכן ‘למנצח גו’ בבוא’ – אין אומרים בשבת ויו’ט, אבל צ’ל בשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון. בסיום הג’ פרשיות אומרים תיבת ‘אמת’. ‘יעלזו חסידים’ – פעם אחת; ‘הנה מטתו’ – ג’ פעמים; ‘יברכך’ – ג’ פעמים. בתקון חצות אין אומרים ‘למנצח גו’ בבוא’ בימים שאין אומרים בהם תחנון.

Dans le Chema Israël précédant le coucher (Sidour p.118):
. Ribono Chel Olam (Maître du monde) et Lamnatsea’h (au chef des Chantres) ne sont pas dits pendant le Chabbat et le Yom Tov (Sidour p.122). Mais, on doit les dire, durant les autres jours, même si le Ta’hanoun n’est pas récité.
. A la fin des trois paragraphes du Chema (Sidour p.120), on dit ‘Emet’ (vrai).
. ‘Yaalezou ‘Hassidim’, que ceux qui sont vertueux se réjouissent, n’est dit qu’une seule fois. ‘Hiné Mitato’ (voici la couche) et Yevare’he’ha (qu’Il te bénisse) sont récités trois fois.
. Dans le Tikoun ‘Hatsot (prière récitée au milieu de la nuit), on ne dit pas Lamnatsea’h lorsque le Ta’hanoun est omis.

 

ליום כ’ח אדר ב’

הרחמן דברית מילה – אומרים.

(משיחה בסעודת ברית מילה): בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו שנותנים דמי-קדימה לשכר הלימוד של הילד – (ונתן כ’ק אדמו’ר שליט’א [הריי’צ נ’ע] סכום מסוים באמרו): זה עבור הישיבה.

(Extrait d’une explication donnée lors d’un repas suivant une circoncision:)
«Lors de la circoncision, nous disons: ‘tout comme il est entré dans l’alliance, il entrera dans la Torah, sous le dais nuptial et dans les bonnes actions’ (Sidour p.141). Notre coutume consiste à donner, en ce jour, une avance sur les frais de scolarité de l’enfant.