בברכת ‘ולמלשינים’ מפסיקים קצת בין [תיבת] ‘ותמגר’ לתיבת ‘ותכניע’, מתאים להכוונה, אשר ‘תעקר ותשבר ותמגר’ הם ג’ קליפות [הטמאות] שצריכים העברה [=הכחדה] לגמרי, ‘ותכניע’ – נגד קליפת ‘נוגה’ שצריכה הכנעה [בלבד] ויש בה בירור.

Dans la bénédiction (du Chemone Essré) ‘Velamalchinim’ (Sidour p.55), on marque un arrêt entre ‘Outmaguer’ et ‘Veta’hnya’. En effet, l’expression ‘Teaker Outchaber Outmaguer’ (qu’elle soit déracinée, détruite et anéantie) fait allusion aux trois forces du mal qui doivent disparaître complètement, alors que le terme ‘Veta’hnya’ (et qu’elle soit recourbée) désigne Klipat Noga, la force du mal qu’il est possible de soumettre et qui peut recevoir l’élévation.