בברכת « ולמלשינים » מפסיקים קצת בין [תיבת] « ותמגר » לתיבת « ותכניע », מתאים להכוונה, אשר « תעקר ותשבר ותמגר » הם ג’ קליפות [הטמאות] שצריכים העברה [=הכחדה] לגמרי, « ותכניע » – נגד קליפת ‘נוגה’ שצריכה הכנעה [בלבד] ויש בה בירור.

Dans la bénédiction (du Chemone Essré) « Velamalchinim » (Sidour p.55), on marque un arrêt entre « Outmaguer » et « Veta’hnya ». En effet, l’expression « Teaker Outchaber Outmaguer » (qu’elle soit déracinée, détruite et anéantie) fait allusion aux trois forces du mal qui doivent disparaître complètement, alors que le terme « Veta’hnya » (et qu’elle soit recourbée) désigne Klipat Noga, la force du mal qu’il est possible de soumettre et qui peut recevoir l’élévation.