האהבה היא רוח החיים בעבודת החסידות: החוט המקשר [את ה]חסידים בינם לבין עצמם, והחוט המקשר [את ה]רבי עם חסידים וחסידים עם הרבי. זהו גם בדרך ‘אור ישר’ וגם בדרך ‘אור חוזר’; אין לזה כל מחיצה, זהו מעל להגבלת מקום וזמן.

L’affection est le souffle de vie du service de D.ieu ‘hassidique, le fil qui relie les ‘Hassidim entre eux et le lien qui attache le Rabbi avec les ‘Hassidim et les ‘Hassidim avec le Rabbi. Elle exerce son effet de manière directe ou par rétroaction, ne connaît aucune limite, transcende les notions de temps et d’espace.