הסתלקות אדמו’ר הזקן בכפר פיענע במוצאי ש’ק פ’ שמות תקע’ג. ומנוחתו כבוד [=קבורתו] בעיר האדיץ.

אאזמור [מהר’ש] שאל את ה’צמח צדק’: מה ‘רצה’ [=התכוון] הסבא ב’דרכי החסידות’, ומה ‘רצה’ בחסידות? ויענהו ה’צמח צדק’: ‘דרכי החסידות’ הן – שהחסידים כולם יהיו כמשפחה אחת, ע’פ תורה באהבה. ‘חסידות’ היא חיות; – להזרים חיות ולהאיר את הכול, כולל את ה’לא-טוב’; להכיר את מצב הרע בנפשו כדי לתקנו.

Le décès de l’Admour Hazaken survint dans le village de Piena, à l’issue du Chabbat Chemot 5573 (1812). Il fut enterré à Haditz.

Mon grand-père (le Rabbi Maharach) demanda au Tséma’h Tsédek: “Que recherchait notre grand-père (l’Admour Hazaken) en introduisant les voies de la ‘Hassidout? Pourquoi a-t-il enseigné la ‘Hassidout?”
Le Tséma’h Tsédek lui répondit:
“Les voies de la ‘Hassidout impliquent que tous les ‘Hassidim ne constituent qu’une seule et même famille, basée sur la Torah et pétrie d’affection. La ‘Hassidout illumine et vivifie toute chose. Elle peut même éclairer ce qui n’est pas bon. Elle permet de prendre conscience de son propre mal et, de cette manière, de le corriger”.