השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים…

…ההתקשרות האמיתית היא ע’י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ’ש ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהילים ובשמירת זמני הלימודים – הנה בזה היא ההתקשרות.

 

«Vous me demandez comment il est possible de s’attacher à moi puisque je ne vous connais pas personnellement:
L’attachement véritable résulte de l’étude de la Torah. Lorsque vous étudiez mes discours ‘hassidiques, lisez le texte de mes causeries, vous associez à ceux qui me sont chers, les ‘Hassidim et les élèves de la Yechiva, dans leur étude et dans leurs Farbrenguens, lorsque vous accomplissez ma demande de lire des Tehilim et de fixer des moments pour l’étude, vous vous attachez effectivement à moi.»