נוהגים שאין מברכים שהחיינו בימי ספירת העומר.

ה’לא טוב’ נמצא בכולנו. שעיר לעזאזל הוא מעבודות בית המקדש. מפני שישנו בנברא ‘לא טוב’ – יש לשלחו לארץ גזרה.

On a coutume de ne pas dire la bénédiction de « Chehe’hyanou » pendant la période de l’Omer.
Nous possédons tous en nous ce qui ne relève pas du bien. Le bouc émissaire, symbolisant le mal, que l’on envoyait à Azazel, était partie intégrante du service de D.ieu effectué dans le Temple. Chaque créature matérielle a immanquablement en elle un élément négatif. Il faut donc l’envoyer vers le mal, vers une « terre inculte ».

%d blogueurs aiment cette page :