נוהגים שאין מברכים שהחיינו בימי ספירת העומר.

ה’לא טוב’ נמצא בכולנו. שעיר לעזאזל הוא מעבודות בית המקדש. מפני שישנו בנברא ‘לא טוב’ – יש לשלחו לארץ גזרה.

On a coutume de ne pas dire la bénédiction de “Chehe’hyanou” pendant la période de l’Omer.
Nous possédons tous en nous ce qui ne relève pas du bien. Le bouc émissaire, symbolisant le mal, que l’on envoyait à Azazel, était partie intégrante du service de D.ieu effectué dans le Temple. Chaque créature matérielle a immanquablement en elle un élément négatif. Il faut donc l’envoyer vers le mal, vers une “terre inculte”.

WhatsApp Vous êtes témoin d'un événement?
%d blogueurs aiment cette page :